Breast Cancer - Clinical Implication

Slađana Filipović, Aleksandra Filipović, Vladimir Stojiljković, Ivana Mišić, Vrbić Svetislav, Pejčić Ivica, Zorica Stanojević
2007 Journal of Medical Biochemistry  
Karcinom Dojke - Kliničke Implikacije Karcinom dojke (KD) je bolest kompleksne etiologije, prezentacije, karakteristika tumora i odgovora na terapiju. Starosna dob predstavlja najznačajniji faktor rizika, koji zajedno sa genetskom predispozicijom, trajanjem i prirodom reproduktivnog perioda žene (rana menarha-kasna menopauza, nuliparitet, kasna prva trudnoća, ne-dojenje), i delovanjem spoljašnjih faktora rizika (nutricija, fizička aktivnost, pušenje), čini KD najčešćim malignitetom u žena.
more » ... itetom u žena. Vodeći simptom jeste bezbolna, čvrsta, nepravilno ograničena masa u dojci. Dijagnoza se postavlja kombinacijom fizičkog pregleda, biopsije i neke od imidžing tehnika (mamografija, ultrazvuk, MR). Najznačajniji prognostički parametri su veličina tumora, nodalni status, histološki gradus, status hormonskih receptora. Hirurgija je i dalje osnova terapijskog pristupa, sa zračnom-, hemio-, hormono- ili ciljanom- terapijom, ili kombinacijom nekih od navedenih terapijskih modaliteta. I danas je petogodišnje preživljavanje od KD manje od 55%, što navodi na potrebu što hitnijeg uvođenja individualizovanog tretmana ove bolesti u klinič ku praksu.
doi:10.2478/v10011-007-0017-5 fatcat:ckdezlt6treb5ie66xrkj4cx7e