ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ — ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ

Т. А. Латковська
2019 Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"  
У статті розглядаються питання фінансової грамотності та фінансової освіти, які на сьогоднішній день є актуальними та необхідними. Доводиться, що недостатнє володіння основами фінансових знань і загальною інформацією громадян про свої права та обов'яз­ки викликає недовіру до фінансових установ, небажання використовувати їх як інстру­мент забезпечення збереження заощаджень та підвищення рівня добробуту. Робиться висновок про потребу системного захисту фінансових прав та законних інтересів
more » ... их інтересів широ­ких верств населення, створення умов для підвищення фінансової грамотності та фінан­сової освіти, створення механізмів досудового вирішення конфліктів між споживачами фінансових послуг та фінансовими інститутами. The questions of financial literacy and financial education, being to date actual and necessary, are examined in the article. Proved, that the insufficient possessing bases of financial knowledge and general information of citizens about the rights and duties is caused mistrust to financial institutions, unwillingness to use them as an instrument of providing of maintenance of economies and increase of level of welfare. Drawn conclusion about the necessity of system protection of financial rights and legal interests of wide layers of population, in conditioning for the increase of financial literacy and financial education, in creation of mechanisms of pre-trial decision of conflicts between the consumers of financial services and financial institutes.
doi:10.32837/npnuola.v13i0.290 fatcat:lyqccwflzfdjjmzwecixlb223e