Preparation and Electrocatalytic Property of Pt/{GN/CuPW11}n Composite Films toward Methanol Oxidation

ZHANG Yi, ZHANG Xiao-Feng, He Xiao-Lei, HUANG Huo-Di, LE Li-Juan, LIN Shen
2017 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541//jim20160684 fatcat:af3u4asxtfa4fpi64ltrlbpsmi