Crystal structure of (E)-7-fluoro-2-(3-fluorobenzylidene)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, C17H12F2O1

Jia Song, Feng-Lan Zhao, Qi-bao Wang, Qing-Guo Meng
2021 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C17H12F2O1, monoclinic, P 1 ‾ $P‾{1}$ (no. 2), a = 7.3832(8) Å, b = 8.6467(9) Å, c = 11.3278(11) Å, α = 87.633(8)°, β = 88.022(8)°, γ = 65.364(10)°, V = 654.88(13) Å3, Z = 2, R gt (F) = 0.0369, wR ref (F 2) = 0.0987, T = 293(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2021-0392 fatcat:o7oqabdp2baxpiwc3fr5alvcom