İstismarcı Yönetimin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Etik İlkelerin Düzenleyici ve Aracı Rolü

Kemal KÖKSAL, Ali GÜRSOY
2019 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada istismarcı yönetimle işten ayrılma niyeti ilişkisi ve bu ilişkide örgütsel etik ilkelerin aracı ve düzenleyici rolü incelenmiştir. Araştırma kapsamında özel bir kurumdaki 224 çalışandan kolayda örneklem yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için istismarcı yönetim, örgütsel etik ilkeler ve işten ayrılma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. Korelasyon ve regresyon temelli yol analizleri ile hipotezler test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, istirmacı
more » ... öre, istirmacı yönetici davranışının çalışanların işten ayrılma niyetini artırdığı gözlenmektedir İstismarcı yönetimle işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel etik ilkelerin aracılık etkisi söz konudur. Ayrıca örgütsel etik ilkelerin yüksek olması istismarcı yönetimin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini zayıflatırken; düşük olması bu etkiyi güçlendirmektedir. Araştırma bulguları daha önce yapılan çalışma bulgularıyla karşılaştırılmış ve yöneticiler için uygulama önerilerinde bulunulmuştur. ABSTRACT In this study, the relationship between abusive supervision and intention to quit of employees is investigated with a view to the moderating and mediating role of organizational ethical values in this relationship. Data were gathered by convenience sampling method from 224 employees working in the service sector. Abusive supervision, organizational ethical values and intention to quit scales were used to collect data. To test the hypotheses, correlation and regression-based path analysis were conducted. According to results, abusive supervision increased intention to quit of employees. The perception of organizational ethical values mediated the relationship between abusive supervision and intention to quit of employees. High organizational ethical values decreased the effect of abusive supervision on the intention to quit of employees and, low ones
doi:10.18026/cbayarsos.486680 fatcat:tvgljbbyj5e75ggripaihzut2e