Tiroid Nodülü

İrfan KARA, Muhammed Gazi YILDIZ
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Thyroid nodule refers to lesions originating from follicular cells and radiologically differentiated from thyroid parenchyma. It is more common in women and its frequency increases with age. In Ultrasonography (USG) scans, nodules are detected in 20-67% in thyroid. Carcinoma develops from 7-15% of thyroid nodules. TSH should be seen from patients with thyroid nodules and thyroid USG should be requested. FNA should be requested from patients according to thyroid USG features. Thyroid FNA results
more » ... are evaluated according to the Bethesda classification. Treatment for nodule is planned according to Fine needle Aspiration biopsy (FNAB) results, clinical features of the patient, USG findings and molecular tests. In this article, the approach to thyroid nodule is discussed with current literature. Özet Tiroid nodülü foliküler hücrelerden köken alan ve radyolojik olarak tiroid parankiminden ayırt edilen lezyonlara karşılık gelmektedir. Kadınlarda daha sık görülmekte ve sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Yapılan Ultrasonografi (USG) taramalarında %20-67 tiroidde nodül saptanmaktadır. Tiroid nodüllerinin %7-15'inden karsinom gelişmektedir. Tiroid nodülü saptanan hastalardan TSH görülmeli ve tiroid USG istenmelidir. Tiroid USG özelliklerine göre de hastalardan İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) istenmelidir. Tiroid İİAB sonuçları Bethesda sınıflamasına göre değerlendirilmektedir. İİAB sonuçları, hastanın klinik özellikleri, USG bulguları ve moloküler testlere göre nodüle yönelik tedavi planlanmaktadır. Bu yazıda güncel literatür eşliğinde tiroid nodülüne yaklaşım ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Tiroid nodülü, İnce iğne aspirasyon biyopsisi, Ultrasonografi, Tedavi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD, Kahramanmaraş,Türkiye Geliş tarihi: 07.02.2020 Kabul tarihi: 08.06.2020 DOI: 10.17517/ksutfd.685884 KARA ve ark. KSÜ Tıp Fak Der 2020;15(3): 94-99 95 KSU Medical Journal 2020;15(3) : 94-99
doi:10.17517/ksutfd.685884 fatcat:uue22s63xvdoxnaf76zpbu5xsq