Women in the penal system according to the Bangkok rules

Milica Kovacevic
2012 Temida  
Uvod Bang koč ka pra vi la -Pra vi la UN o po stu pa nju sa za tvo re ni ca ma i izvršenju nekustodijalnih mera prema ženama izvršiteljkama (Re zo lu ci ja broj 65/229 od 21. de cem bra 2010. go di ne) 1 pred sta vlja ju pr vi me đu na rod ni do ku ment ko ji se na ce lo vit na čin ba vi po lo ža jem že na u si ste mu iz vr še nja kri vič nih sank ci ja. Ovaj do ku ment uka zu je na bit ne raz li ke iz me đu kri mi na li te ta že na i kri mi na li-1 Dostupno na
more » ... org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf, stranici pristupljeno 14. 2. 2013. godine. TEMIDA Decembar 2012, str. 73-88
doi:10.2298/tem1204073k fatcat:2bxvtu3w2nfjpefggesqgemdj4