Antifungal activity of polycyclic aromatic hydrocarbons against Ligninolytic fungi

Mustafa Memic, Alisa Selovic, Jasmina Sulejmanovic
2011 Hemijska Industrija  
Izvod Nova pravila o odlaganju pepela u državama Evropske Unije ograničavaju mogućnost bilo kakvog spaljivanja staroga drveta koje je zaštitom sa kreozotnim uljem kontaminirano . Kreozotno ulje je jedan od glavnih izvora policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), koji su akutno i hronično toksični kako za ljude tako i za druge ekosisteme a pri dugoj izloženosti neki od njih su kancerogeni. Među opcijama koje puno obećavaju spada biorazgradnja pomoću mikroorganizama, a u posljednje vrijeme
more » ... osljednje vrijeme pomoću gljiva. Ligninolitičke gljive su, najverovatnije, jedina grupa organizama koja može potpuno mineralizovati lignin. U ovom radu je testirana antifungalna aktivnost 12 PAH-ova prema gljivi bijele truleži Hypoxylon fragiforme i gljivi smeđe truleži, Coniophora puteana koja se može povezati sa sposobnošću ovih gljiva da razgrađuju PAH-ove. Pokazalo se da antifungalna aktivnost testiranih PAH-ova koncentracije 2,5 mmol/L zavisi od osobina testiranih PAH-ova i nije izražena u toj mjeri da spriječi rast gljiva. Uticaj PAH-ova na testirane gljive u direktnoj je vezi sa molekulskom masom, rastvorljivosti u vodi, vrijednosti log K ow , jonizacionim potencijalom i Henrijevom konstantom kao i načinom kondezacije benzenovih prstenova. Veću antifungalnu aktivnost prema gljivama pokazali su prije svega PAH-ovi sa pet i četiri prstena u odnosu na PAH-ove sa manjim brojem prstenova.
doi:10.2298/hemind110408039m fatcat:cp73w6umaffsnjw42prfknavou