Macrozoobenthos of Hyperhaline Waterbodies of Bogdino-Baskunchakski Nature Reserve
МАКРОЗООБЕНТОС ГИПЕРГАЛИННЫХ ВОДОЕМОВ БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Yu. V. Belonogova, M. Yu. Voronin, K. A. Grebennikov, A. S. Sazhnev, S. I. Belianina, E. Yu. Mosolova, Z. O. Alieva
2016 Izvestiya of Saratov University New Series Series Chemistry Biology Ecology  
doi:10.18500/1816-9775-2016-16-2-168-170 fatcat:vye4puqr3nh5lmj2osrnpz3zkq