POSTĘPOWANIE SPORNE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM W PRZEDMIOCIE UNIEWAŻNIENIA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Kama Chlabicz
2018 Zeszyty Prawnicze  
StreszczeniePrzedmiotem podjętych rozważań jest analiza postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, do którego mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej jako ustawie szczególnej. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, gdyż jego przedmiot dotyczy zagadnień prawa publicznego i prywatnego, a mianowicie ogólnego postępowania
more » ... o oraz prawa własności przemysłowej, który stanowi dział prawa cywilnego – prawa na dobrach niematerialnych. W artykule skoncentrowano się na postępowaniu spornym w przedmiocie unieważnienia prawa jako postępowaniu, w którym rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego RP są najczęściej poddawane kontroli sądów administracyjnych.Postępowanie sporne w przedmiocie unieważnienia prawa zalicza się do szczególnych postępowań administracyjnych. Postępowanie to charakteryzuje się istotnymi odrębnościami w porównaniu z ogólnym postępowaniem administracyjnym. Rola Urzędu Patentowego jako organu administracji publicznej rozstrzygającego spór jest zbliżona do sądu cywilnego. Urząd Patentowy pełni rolę arbitra rozstrzygającego spór. Postępowanie sporne ma charakter kontradyktoryjny. Postępowanie to jest specyficznym typem postępowania administracyjnego z uwagi na występowanie wielu odrębności i cech upodabniających to postępowanie do postępowania sądowego.
doi:10.21697/zp.2017.17.3.08 fatcat:vbw5ij2k5nblxnknsittlbecde