TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI BAĞLAMINDA BİR SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI: ANOREKSİYA NERVOZA FENOMENİ

Çağrı GÜMÜŞ, Elmas ALVER
2020 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Toplum gereksinimleri baz alınarak oluşturulan sosyal sorumluluk proje ve kampanyaları sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim vb. gibi bir çok alanda ihtiyaçlara cevap vererek toplumsal farkındalık ve dayanışmanın kazandırılmasına yönelik bir bilinç oluşturulmasını hedeflemektedir. Buradaki temel amaç toplumsal faydadır. Kişisel çıkarlar gözetilmeksizin ele alınan toplumsal sorunlara olanaklar çerçevesinde çözüm üretilerek toplumun yüksek yararı hedeflenmektedir. Günümüzde artarak
more » ... aşan ve toplum sağlığı bakımından bir sağlık problemi haline gelen hastalıklardan biri anoreksiya nervozadır. Yeme davranışının ciddi olarak bozulduğu özellikle de genç bireylerde görülen yeme bozukluklarından biri olan anoreksiya nervoza, sık rastlanan ve ruhsal sorunların yanında bedensel sorunların da eşlik ettiği bir tanı grubudur. Yapılan çalışmalarda anoreksiya nervozanın yaşam boyu prevelansı ergen ve genç yetişkinlerde %2 ve %3 olarak belirtilmiştir. Anoreksiya nervozanın özellikle son zamanlarda giderek yükselişe geçmesi toplum sağlığı açısından bir risk oluşturmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, anoreksiya nervoza ile mücadele konusunda bilinçlendirme ve farkındalık kampanyası düzenlenmesinin toplumun hastalığa karşı bilinçlendirilmesi ve hastalığın önlenmesi açısından yararlı olacağı düşünülerek anoreksiya nervoza olgusu üzerinden bir sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme kampanyası oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kampanyada temel amaç, kadınların beden görünümleriyle ilgili daha az negatif düşünceye sahip olarak olumlu beden algısının oluşturulması ve böylece fiziksel görünümlerine daha pozitif yaklaşmaları sayesinde diyet, aşırı egzersiz vb. gibi konularda daha az meşguliyet edinmeleridir. ABSTRACT Social responsibility projects and campaigns based on social needs aim at raising awareness of social consciousness and solidarity by meeting needs in different areas such as health, society, economics, culture, education, etc. The main purpose at this point is to provide social benefit. High benefit of the society is aimed within the bounds of possibility generating solutions to social problems which are handled ignoring personal benefits . Today, one of the diseases that has been spreading gradually and become a health problem for community health is anorexia nervosa. Anorexia nervosa, eating behaviours are seriously disordered especially among young people, is a common diagnosis group in which physical problems accompany
doi:10.33692/avrasyad.724958 fatcat:sfqq34wjnza3fgpv4zxbtbjomm