ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – OCENA WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Justyna Imiołczyk
2016 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie  
Streszczenie: W poniższym opracowaniu poruszona została tematyka zrównoważonego rozwoju. Rozważania niniejszej publikacji skupiają się na zarządzaniu tą koncepcją w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Pojęcie to upowszechnia się wraz z rosnącym zainteresowaniem ochroną środowiska, a znaczącą rolę w jego implementacji odgrywają władze poszczególnych państw. Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju oparta została na porównaniu wybranych wskaźników w Polsce oraz Unii Europejskiej. Słowa kluczowe:
more » ... ej. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, wskaźniki zrównoważonego rozwoju Wprowadzenie Zrównoważony rozwój zdefiniowany został w ustawie Prawo ochrony środowiska. Jest to rozwój gospodarczo-społeczny, który integruje działania społeczne, gospodarcze i polityczne z zachowaniem równowagi procesów przyrodniczych, w celu zaspokojenia potrzeb obywateli obecnie żyjących w kraju, a także przyszłych pokoleń (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 3 ust. 50). Kreowanie zrównoważonego rozwoju wiąże się ze świadomością ekologiczną społeczeństwa, której istotnym elementem jest poczucie zagrożenia otaczającej ludzkość przyrody oraz przynależności i współodpowiedzialności społecznej (Czyżewska, Kłos, Seroka-Stolka 2012, s. 9). W ostatnich latach zaobserwować można zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego, dlatego też znaczącym celem staje się kształtowanie odpowiedniego stosunku społeczeństwa do otoczenia, a także konieczność rozwiązania wielu problemów występujących w sferze zarówno gospodarczej, jak i społecznej (Godlewska 2009, s. 15). Zrównoważony rozwój odnosi się do wielu zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a także spraw społecznych. Do koncepcji tej można znaleźć odniesienie w większości istotnych dokumentów międzynarodowych i krajowych. Problematyka zrównoważonego rozwoju ujęta jest m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Traktacie o Unii Europejskiej. Coraz częściej również przedsiębiorcy Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 24 t. 1 (2016) s. 166-176 dostępne na: Abstract: The study subject is sustainable development. This publication focused on management based this concept in selected countries European Union. The concept is becoming popular because growing of interest in environmental protection. Significant part in the implementation of sustainable development principles have national governments. Described analysis of the level of sustainable development are based on a comparison of selected indicators in Poland and the European Union.
doi:10.17512/znpcz.2016.4.1.16 fatcat:ilflnuqouzborf7s6o2diqf5rm