Otoczenie polityczno-ideowe i instytucjonalne czasopisma Straży Przedniej "W młodych oczach" [chapter]

Izabela Stelmasiak
2010 Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji  
Otoczenie polityczno-ideowe i instytucjonalne czasopisma Straży Przedniej "W młodych oczach" Wychowanie jest dynamicznym procesem w każdym czasie, gdyż młodzież była zawsze (i jest) ważnym elementem zabiegów instrumentalnych, z manipulacjami politycznymi włącznie. Historycy, w tym historycy wychowania, są zgodni, iż istotne transformacje społeczne czy polityczne nie mogą obejść się bez udziału oraz pozyskania młodej generacji. Zagadnienie wychowania było istotne zwłaszcza po odzyskaniu
more » ... łości w roku 1918, a także przez cały czas II Rzeczypospolitej. Odrębność kulturowa i gospodarcza zaborów spowodowała, że proces organizowania struktur państwowych napotykał wiele trudności. W obszarze szkolnictwa i wychowania różnice determinowane były ustrojem, sytuacją prawną oraz polityką oświatową państw zaborczych. Entuzjazm, jaki budziła możliwość wychowania młodego pokolenia w wolnej Polsce, cechował polityków wszystkich ugrupowań politycznych, zwłaszcza że wielu z nich było pedagogami lub działaczami oświatowymi. Efektem tego były rozmaite wizje szkoły i wychowania. W latach 1918-1926 dominującym kierunkiem było wychowanie narodowe, determinowane przez stanowisko Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego 1 . Ikona endeków -Roman Dmowski -z antynomii naród czy państwo, za podstawową kategorię ideową uznawał naród. Naród jako grupa społeczna posiadał duszę, był bytem trwałym, ukształtowanym w kolejnych pokoleniach przez tradycję i kulturę. Państwo miało jedynie moc wykonawczą narodu. Kryterium nadrzędnym był interes i dobro narodu. Stąd zadaniem państwa było administrowanie
doi:10.18778/7525-460-0.09 fatcat:2mbxhqjnxbdoll5oiyatafdm7y