Radikal prostatektomi geçiren erkeklerin yaşadığı güçlükler ARAŞ TIRMA

Hatice Ayhan, Emine İyigün, Serdar Göktaş, Sevgi Hatipoğlu
2008 Gülhane Tıp Dergisi   unpublished
ÖZET Prostat kanserinin tedavisinde en sık tercih edilen temel yöntem olan retropubik radikal prostatektomiden sonra gelişen komplikasyonlar (idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon), erkeklerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın amacı, radikal prostatektomi geçiren hastaların yaşadıkları güçlüklerin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve planlı taburculuk eğitimi ihtiyacının ortaya konmasıdır. Araştırmanın örneklemini GATA Üroloji AD'da Ocak 2006
more » ... AD'da Ocak 2006 ile Ni-san 2007 tarihleri arasında radikal prostatektomi geçiren ve ameliyat tarihinden iti-baren 3-12 ay süre geçen 36 hasta oluşturmuştur. Veriler, yüz yüze ve telefonla an-ket uygulanarak toplanmıştır. Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 63.19±7.98 yıl olup, %25'i bu ameliyat sonrasında idrar kaçırma, %30.6'sı ise erektil disfonk-siyon olabileceğini bilmediğini ifade etmişlerdir. Hastaların %81.9'unun idrar kaçır-ma sorununun devam ettiği, bunların %72.7'sinin stres tip idrar kaçırma olduğu ve %70.4'ünün idrar kaçırmaları nedeniyle sosyal yaşamlarınının çok etkilendiği belirlenmiştir. Hastalardan %88.9'u ereksiyon yeteneğini zayıf olarak tanımlarken, %54.2'si erektil disfonksiyon nedeni ile cinsel yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Sonuç olarak, radikal prostatektomi sonrası gelişen idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon, hastaların sosyal ve cinsel yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen ve baş etmekte zorlandıkları iki önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Anahtar kelimeler: Erektil disfonksiyon, idrar kaçırma, radikal prostatektomi, yaşam kalitesi SUMMARY Problems encountered by male patients after radical prostatectomy Complications (urinary incontinence and erectile dysfunction) developing after retropubic radical prostatectomy, which is the most preferred method in the treatment of prostat cancer significantly affect the quality of life in male patients. The aim of this descriptive study was to determine the problems experienced by and requirements of patients performed radical prostatectomy, and to reveal the requirement for the planned discharge education. Thirty-three patients performed radical prostatectomy at the 12 months after operation constituted the universe of the study. The data were collected by surveys performed via either face-to-face or phone contact. The mean age of the patients was 63.19±7.98 years in our study, and 25% and 30.6% of the patients stated that they did not know they would experience urinary incontinence and erectile dysfun-ction after the operation, respectively. It was determined that urinary incontinence continued to persist in 81.9% of the patients, 72.7% of these were stress type, and the social life was adversely affected in 70.4% of the patients because of the urinary incontinence. While 88.9% of the patients defined their ability of erection as weak, 54.2% stated that their sexual lives were adversely affected as the result of erectile dysfunction. In conclusion urinary incontinence and erectile dysfunction developing after radical prostatectomy emerge as two significant problems severely affecting the social and sexual lives of the patients that they face problems coping with them.
fatcat:vm5lh7m3zrbt3hcuhkafcuowjm