Stability analysis of some constructed cable trusses

Dragan Kostic, Vuk Milosevic
2015 Gradjevinski materijali i konstrukcije  
KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE NEKIH IZVEDENIH KABLOVSKIH REŠETAKA I CILJ ISTRAŽIVANJA Izgradnja stadiona za zimske sportove, 1956. godine, u Johaneshovu kod Stokholma u Švedskoj, koji je pokriven kablovskim rešetkama, dovela je do masovne primene ovih konstrukcija [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] . Tako je u periodu od nekoliko godina izgrađeno više od stotinu objekata koji su pokriveni ovim konstrukcijskim sistemom. Objekti čije su karakteristike prikazane u Tabeli 1 izabrani su kao tipični
more » ... imeri kablovskih rešetaka za pokrivanje raspona koji se kreću od 60 m do 80 m, s lakim krovnim pokrivačem. U Tabeli 1 date su konstrukcijske šeme, konfiguracije nosača, raspon i dužina objekta, međusobni razmak kablovskih rešetaka, način njihovog oslanjanja i opterećenja [2, 6, 9, 11, 12, 14, 16] . Originalni metod proračuna prikazanih objekata bio je analitički, osim za sportski kompleks "Zdravlje" u Leskovcu, gde je primenjen Transient Stiffness Method. Cilj ovog istraživanja jeste dokazivanje ispunjenosti kriterijuma stabilnosti kablovskih rešetaka. Neki od kriterijuma stabilnosti izvedeni su nakon izgradnje analiziranih objekata [1, 12, 13] . Metodologija dokazivanja zasniva se na primeni prikladne metode proračuna za opterećenja koja su korišćena prilikom projektovanja analiziranih konstrukcija. Dobijeni rezultati proračuna (pomeranja i sile u štapovima) biće analizirani iz aspekta tačnosti, u odnosu na dostupne podatke u vreme projektovanja i zadovoljenja kriterijuma stabilnosti, utvrđivanje nivoa prednaprezanja -uvođenje početne sile zatezanja u kablovski nosač i donošenje zaključaka u pogledu potrebnih minimalnih sila, odnosno potrebe da se eventualno izvrši Dragan Kostić, dr, v.prof., Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, dragan.kostic@gaf.ni.ac.rs Vuk Milošević, m.i.a., asistent, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, vukamer@yahoo.com
doi:10.5937/grmk1502039k fatcat:ng6vglw47vgabhrfeaabl4gqnm