Biblijny profil Maryi w relacji "o narodzeniu Jezusa" (Mt 1,18-25) - propozycja interpretacji

Mieczysław Mikołajczak
2013 Poznańskie Studia Teologiczne  
Biblijny profil Maryi w relacji o narodzeniu Jezusa (Mt 1,18-25) propozycja interpretacji 1. Wprowadzenie kontekst Relacja ewangeliczna Mt 1,18-25 jest opowiadaniem religijnym o "narodzeniu Jezusa bêd¹cym wyjanieniem Mt 1,16 1 . Zbudowana jest wed³ug schematu, który w podobnej postaci wystêpuje równie¿ w dalszych perykopach Ewangelii Mateusza: powiêconej dzieciêctwu Jezusa" (Mt 1-2) oraz triumfalnemu wjazdowi Jezusa do Jerozolimy (21,1-7) 2 . W Mt 1,18-25 mo¿na wyró¿niae nastêpuj¹ce czêci 3 :
more » ... ntekst sytuacji (Mt 1,18n.) oraz polecenie i obietnicê (Mt 1,20n.) 4 ; formu³ê wprowadzaj¹c¹ i tekst refleksyjny (Mt 1,22n.); schemat wykonania z formu³¹ realizacji (Mt 1,24-25). Analiza egzegetyczna perykopy (Mt 1,18-25) Zdaniem badaczy, ca³¹ perykopê nale¿y traktowaae jako redakcyjny zabieg w. Mateusza, a aposto³owi temu przypisaae jedynie wprowadzenie niektórych tradycyjnych motywów. wiadczy o tym kilka napiêae, wzglêdnie miejsc niejed-
doi:10.14746/pst.2013.27.10 fatcat:fzbcagqj2bfunnfm6mvtr5tqcq