SCIENTIFIC FIELD ANALYSIS BASED ON THE REVIEW OF DISSERTATION WORKS
АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ОБЗОРА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

Oleg KUBRYAK, Irina KRIVOSHEY
2016 Monitoring Obŝestvennogo Mneniâ: Ekonomičeskie i Socialʹnye Peremeny  
doi:10.14515/monitoring.2016.6.04 fatcat:vfeppy6jk5csro5tizn5xtgrbq