Ürün Yaşam Dönemi Maliyetleme Yönteminin İncelenmesi: Bir Vaka Analizi (Evaluating Product Life Cycle Costing Method: A Case Study)

Ercüment Okutmuş
2019 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Amaç -Ürün yaşam dönemi maliyetlemesi 1950 yılından itibaren kullanılan bir yöntem olmakla birlikte günümüzde gelişen üretim teknolojisi ve değişen tüketim alışkanlıkları sonucunda üretilen ürünlerin piyasada kalma süresi çok kısalmıştır. Bu rekabetçi piyasada faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmeler çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak maliyetlerini, hangi ürünü üretip üretmeyeceklerini veya hangi ürün ya da makineyi satın alıp almayacakları kararını vermektedirler. Bu nedenle konunun
more » ... tmeler açısından önemi ve güncelliği nedeniyle çalışmada ürün yaşam dönemi maliyetlemesi analizi incelenmiş ve bir makine satın alma kararında nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. Yöntem -İşletmeler açısından son derece önemli olan maliyet, satın alma verilerinin toplanmasında gösterdiği hassasiyet nedeniyle çalışmada örnek vaka yöntemi kullanılmıştır. Bulgular -Çalışmada; EA7 Sadem isimli yazıcının Pax Seza 3D yazıcıya göre satın alma fiyatı olarak ucuz olmasına rağmen, yaşam dönemi maliyetlemesi ile yapılan analiz sonucunda işletmeye daha çok maliyet yükü bindireceği tespit edilmiştir. Tartışma -Satın alma ve üretim kararı almadan önce ürün yaşam dönemi maliyetleme analizi yapılmadığı durumlarda işletmeler ciddi kayıplarla karşılaşabileceğinden, bu analizler yapılarak ilgili kararların verilmesi işletmeler için çok önem arz etmektedir. Article Classification: Research Article Purpose -Product life cycle costing is a method, which has been employed since 1950s, and during that period product life cycles have been remarkably shortened as a result of today's advanced production technologies and changing consumption patterns. Businesses with desire to carry on their operations, decide their costs, which products to manufacture and which not, or which product or machinery to buy/not to buy by employing numerous analyzing methods. Thus, due to the importance and the validity of this topic for the businesses, product life cycle costing and how it can be employed during the decision making of purchasing of a machinery has been analyzed in this article. Design/methodology/approach -Sample case method has been employed since it displays sensitivity on collecting data on costs and purchasing which are vital for businesses. Findings -In this study, it is confirmed that printer EA7Sadem brings more cost burden than printer Pax Seza 3D, despite its purchasing cost is lower than Pax Seza 3D, by the results of the analyses made on product life cycle costing. Discussion -Product life cycle costing analyses have become more of an issue during decision making process of purchasing and production, since it may cause serious losses if mentioned analyses are not carried out.
doi:10.20491/isarder.2019.594 fatcat:kty7jyzav5fs3j7m7jv4gfr6oe