Socio-cultural significance of youth subcultures in modern realities

Ludmila Boyko
2019 Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv  
Культурологія Бойко Л. П. УДК 316. 723 Бойко Людмила Павлівна, 1 кандидат педагогічних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв ORCID 0000-0001-8809-060X lpboyko@ukr.net СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ Мета статті -визначити роль молодіжних субкультур у сучасних соціокультурних реаліях та виявити специфіку їх впливу на еволюціонування українського суспільства в ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на усталених та новітніх
more » ... лених та новітніх теоретико-методологічних підходах і принципах, передусім, на міждисциплінарному інтегруванні провідних методів сучасної культурології та соціології. Застосовано метод аналізу та синтезу (для вивчення специфіки молодіжних субкультур та осмислення їх як важливої складової загальної культури), типологічний метод (спрямований на виявлення та визначення ролі молодіжних субкультур у трансформаційних процесах соціокультурного простору ХХІ ст.), соціокультурний метод (для розгляду субкультур у контексті цивілізаційних процесів) та метод теоретичного узагальнення (для підведення підсумків дослідження). Наукова новизна. Здійснено культурологічний аналіз та типологізацію глобальних молодіжних субкультур на сучасному етапі вітчизняного суспільного розвитку; окреслено основні особливості субкультурної диференціації української молоді; виявлено зв'язок між стилями та цінностями молодіжних субкультур і соціальними та культурними перетвореннями. Висновки. Українська культура ХХІ ст. як соціальне явище знаходиться на новій стадії формування та розвитку, перебуваючи в динаміці у процесі вироблення різноманітних форм, культурних взірців, світоспоглядальних постулатів та ціннісних орієнтирів, що в сукупності складають ідеологічну основу сучасного вітчизняного соціокультурного простору -галузі суспільного життя людини, яка регулюється культурними нормами. Молодіжні субкультури як важлива складова соціокультурного простору, виявляючи соціально-політичні та соціально-економічні проблеми, спрямовують світоглядну основу, а відповідно й поведінку молоді, в певному напрямку, впливаючи на суспільну систему в цілому та сприяючи позиціонуванню специфічних норм та постулатів як загальноприйнятих для всіх членів соціуму. Ключові слова: молодіжна субкультура, субкультурна диференціація, соціокультурний простір. Бойко Людмила Павловна, кандидат педагогических наук, профессор Киевского национального университета культуры и искусств Социокультурное значение молодежных субкультур в современных реалиях Цель статьи -определить роль молодежных субкультур в современных социокультурных реалиях и выявить специфику их влияния на эволюционирование украинского общества в XXI в. Методология исследования основана на сложившихся и новейших теоретико-методологических подходах и принципах, прежде всего, на междисциплинарном интегрировании ведущих методов современной культурологии и социологии. Применен метод анализа и синтеза (для изучения специфики молодежных субкультур и осмысления их как важной составляющей общей культуры), типологический метод (направлен на выявление и определение роли молодежных субкультур в трансформационных процессах социокультурного пространства ХХ в.), социокультурный метод (для рассмотрения субкультур в контексте цивилизационных процессов) и метод теоретического обобщения (для подведения итогов исследования). Научная новизна. Осуществлено культурологический анализ и типологизацию глобальных молодежных субкультур на современном этапе отечественного общественного развития; обозначены основные особенности субкульутрной дифференциации украинской молодежи; выявлена связь между стилями и ценностями молодежных субкультур, социальными и культурными преобразованиями. Выводы. Украинская культура ХХ в. как социальное явление находится на новой стадии формирования и развития, и, в динамическом процессе разработки различных форм, культурных образцов, мировоззренческих постулатов и ценностных ориентиров, в совокупности составляет идеологическую основу современного отечественного социокультурного пространства -области общественной жизни человека, которая регулируется культурными нормами. Молодежные субкультуры как важная составляющая социокультурного пространства, проявляя социально-политические и социально-экономические проблемы, направляют мировоззренческую основу, а, соответственно, и поведение молодежи, в определенном направлении, воздействуя на общественную систему в целом и способствуя позиционированию специфических норм и постулатов как общепринятых для всех членов социума. Ключевые слова: молодежная субкультура, субкультурная дифференциация, социокультурное пространство. Boyko Ludmila, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor Kyiv National University of Culture and Arts Socio-cultural significance of youth subcultures in modern realities The purpose of the article is to determine the role of youth subcultures in contemporary sociocultural realities and to identify the specifics of their influence on the evolution of Ukrainian society in the 21st century. The research methodology is based on the existing and the latest theoretical and methodological approaches and principles, primarily on the interdisciplinary integration of the leading methods of modern cultural science and sociology. The method of analysis and synthesis (to study the specifics of youth subcultures and understanding them as an important component of the general culture), the typological method (aimed at identifying and defining the role of youth subcultures in the transformation processes of the 20th century sociocultural space), the sociocultural method (for considering subcultures in the context of civilizational processes) and the method of theoretical generalization (to summarize the research). Scientific novelty. A culturological analysis and typology of global youth subcultures at the present stage of national social development has been carried out; identifies the main features of subculture differentiation of Ukrainian youth; The connection between the styles and values of youth subcultures, social and cultural transformations is revealed. Conclusions. Ukrainian culture of the twentieth century, as a social phenomenon, is at a new stage of formation and development, and, in the dynamic process of developing various forms, cultural patterns, worldview postulates and value orientations, together forms the ideological basis of the modern domestic sociocultural spacethe field of human social life which is governed by cultural norms. Youth subcultures, as an important component of sociocultural space, manifesting sociopolitical and socioeconomic problems, direct the ideological basis, and accordingly the behavior of young people, in a certain direction, affecting the social system as a whole and promoting the positioning of specific norms and postulates as generally accepted for all members of society.
doi:10.32461/2226-3209.2.2019.177375 fatcat:j2ithydmxng63esvudu6kwpgy4