Περί φιλελληνισμού γενικά και ισπανικού ειδικά / Sobre el filohelenismo en general y español en particular

Georgios Giotopoulos
2022 Zenodo  
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμμετοχή της Ισπανίας στο γενικότερο φιλελληνικό κίνημα, με συγκεκριμένη εστίαση στην τριετία 1820-1823. Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής εκείνης καθορίζει τη στάση της Ισπανίας απέναντι στη Ελληνική Επανάσταση. To συμπέρασμα είναι ότι ένα μέρος των Ισπανών τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης και την ενίσχυσε τόσο υλικά όσο και πνευματικά, παρά την επίσημη ουδέτερη στάση του ισπανικού κράτους. En el presente trabajo se
more » ... a la participación de España en el movimiento filohelénico general y concretamente durante el trienio de 1820-1823. La actitud de España frente a la Revolución griega está determinada por el contexto histórico, social y político de esa época. La conclusión es que una parte de los españoles apoyó abiertamente a la Revolución griega y la fortaleció tanto material como espiritualmente, a pesar de la neutralidad oficial del estado español.
doi:10.5281/zenodo.6461863 fatcat:7n4msbje6rht5a7gpj776gnata