WOJNA HYBRYDOWA ROSJI PRZECIWKO UKRAINIE
Ivan Franko National University of Lviv

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
2018 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations  
Prace naukowe dotycz ce istotnych wydarze powstaj na ogó wiele lat po tym, gdy te si zako czy y. Historycy, politolodzy, znawcy stosunków mi dzynarodowych zwykle zdania, e badanie procesu czy zjawiska, które wci trwa, ulega przeobra eniom, a nawet zmienia formy swojego istnienia, jawi si jako niezwykle skomplikowane. Przed badaczem takich zjawisk pi trz si rozliczne trudno ci. Konieczne staje si oddzielenie elementów istotnych i determinuj cych kszta t badanego procesu od zjawisk
more » ... fragmentarycznych. Niezb dna i wymagaj ca wielkiego wysi ku pozostaje ocena poszczególnych elementów. Up yw czasu u atwia to zadanie. Prowadz c analiz procesu, który wci toczy si na oczach badacza, musi on na bie co weryfikowa dotychczasowe ustalenia, prognozowa kierunki rozwoju, a jednocze nie stale analizowa fragmenty procesu badawczego, które ju zosta y zako czone. Bez w tpienia z takimi problemami zmaga musz si badacze wspó czesnych konfliktów, zw aszcza b cy pionierami w swoich analizach. Prowadzenie wspó czesnych bada nad polityk wewn trzn i zagraniczn Federacji Rosyjskiej jawi si jako zadanie szczególnie wymagaj ce. Przedarcie si przez ogromn ilo informacji, selekcja wiadomo ci, ich w ciwa ocena, oddzielenie elementów propagandowych powstaj cych na potrzeby wewn trznego czy zagranicznego otoczenia od rzeczywistych wydarze , wreszcie ocena tych zdarze z ró nych punktów widzenia, to tylko niektóre wyzwania, jakie staj przed badaczami wspó czesnej Rosji. Skala pó prawd, niedomówie , wielo róde informacji i dezinformacji oraz ogrom opinii, które odzwierciedlaj interesy wielu narodowych, pa stwowych i ponadpa stwowych aktorów, sprawiaj e potrzeba ogromnego do wiadczenia badawczego, pokory i pasji, by prowadzone analizy przynios y sukces. Ju cho by maj c na uwadze powy sze uwarunkowania, z wielkim zainteresowaniem przyj nale y ksi Olgi Wasiuty i Sergiusza Wasiuty pod tytu em Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, która ukaza a si nak adem krakowskiego wydawnictwa Arkana. Uwag zwraca musi ju samo wydanie obszernego, bo licz cego ponad 400 stron dzie a autorstwa dwójki profesorów, dla których problematyka stosunków polsko-ukrai skich nie jest nowym polem badawczym, w którym stawiaj dopiero pierwsze kroki, ale obszarem dobrze znanym poddawanym ju od wielu lat intensywnej eksploracji naukowej. Profesor Olga Wasiuta jest autork licznych pomniejszych prac dotycz cych m. in. wojny
doi:10.30970/vir.2018.44.0.7754 fatcat:7kehvyyzsjbgdg4utqjkxtvhsa