IVAN FRANKO ON THE TYPE OF SOCIAL ORGANIZATION AS A GUARANTEE OF PERSONAL FREEDOM

Богдана Круглій
2018 Human Studies: a collection of scientific articles. Series of «Philosophy»  
ІВАН ФРАНКО ПРО ТИП СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ -ГАРАНТ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ У статті висвітлено погляди І. Франка на ідею незалежності українського народу як необхідну умову існування нації та способи її втілення шляхом віднайдення відповідного суспільного устрою як гаранта свободи і рівності. Проаналізовано позицію І. Франка щодо сучасних йому суспільно-політичних устроїв з огляду можливості їхнього впровадження в процеси українського національного державотворення з метою поступу українського
more » ... українського народу до свободи. Ключові слова: свобода, особистість, національна справедливість, суспільно-політичний устрій, рівність, соціалізм, суспільна свідомість. Богдана КРУГЛИЙ ИВАН ФРАНКО ПРО ТИП ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -ГАРАНТ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В статье раскрыты взгляды И. Франко на идею независимости украинского народа как необходимое условие бытия нации и способы ее реализации путем нахождения соответствующего социального строя как гаранта свободы и равенства. Проанализированы взгляды И. Франко на современные ему общественно-политические строи, учитывая возможности их внедрения в процессы украинского национального государства с целью продвижения украинского народа к свободе. Ключевые слова: свобода, личность, национальная справедливость, общественно-политический строй, равенство, социализм, общественное сознание. © Круглій Богдана, 2017 Людинознавчі студії. Серія «Філософія». Випуск 34 60 Постановка проблеми. Нині, в час, коли Українська держава здобула незалежність і, здається, здійснилися мрії тих, хто століттями боровся за свободу, наша держава стикається з низкою економічних, політичних та суспільних проблем, які потребують негайного розв'язання. У боротьбі з цими проблемами політична еліта прагне запозичити досвід європейських держав, який не повністю відображає нашу національну своєрідність і зумовлює низку конфліктів та непорозумінь. Тому виникає необхідність у зверненні до доробку наших попередників -філософів, учених, громадських діячів, для яких добробут українського народу був одним із головних пріоритетів. Дослідники неодноразово зверталися до спадщини Івана Франка для визначення принципів організації суспільного життя, оскільки він все життя присвятив не тільки боротьбі за незалежність держави, а й осмисленню основних засад державотворення. Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Сучасні дослідники наголошують на еволюції суспільно-політичних поглядів І. Франка у бік відмови від соціалістичних засад державотворення та зацікавлення демократичними ідеями незалежної держави. В. Гвоздовський стверджує, що національна ідея була провідною у творчості І. Франка, а до ідей соціалізму письменник звертався «скоріше з метою просвітницькою, аніж ідеологічною» [1, с. 81]. На думку дослідника, І. Франко, як і більшість діячів лівої течії українського національного відродження, прагнув поєднати боротьбу за ліквідацію соціального гніту з справедливим врегулюванням національного питання. Як наголошує Л. Луців, І. Франко боровся за національну і соціальну справедливість для українського народу, за людські права для українських селян та робітників [3, с. 630]. Метою його прагнень було здобуття національної самостійності, подолання суспільної нерівності організацією народних мас та культурною і просвітною працею [Див.: 3, с. 632]. І. Макаровський стверджує, що синтез соціальних та національно-державницьких ідей складає основу національно-демократичної ідеології І. Франка, який відстоював у соціальній ідеї гуманістичні засади. Він виступає проти формального націоналізму, лжепатріотизму тих, що нехтували соціальними бідами народу,
doi:10.24919/2522-4700.34.120333 fatcat:4boetyohwjafbeqf4t2uxyjqlu