Ο εξισωτικός και αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος: Ανάλυση με στόχο τη διαμόρφωση θεωρητικού ερευνητικού πλαισίου

Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη
1985 Greek Review of Social Research  
Τομ. 56, 1985 Ο εξισωτικός και αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος: Ανάλυση με στόχο τη διαμόρφωση θεωρητικού ερευνητικού πλαισίου Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γίτσα http://dx. To cite this article: Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1985). Ο εξισωτικός και αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος: Ανάλυση με στόχο τη διαμόρφωση θεωρητικού ερευνητικού πλαισίου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 56(56), 105-128. doi:http://dx.
doi:10.12681/grsr.820 fatcat:vjdmiwibpnfczcr6rubqpiikhq