«Zero Suicide»-A model for reducing suicide in United States behavioral healthcare

Christa Labouliere, Prabu Vasan, Anni Kramer, Gregory Brown, Kelly Green, Mahfuza Rahman, Jamie Kammer, Molly Finnerty, Barbara Stanley
unpublished
Suicide is a serious public health concern in the US, especially for those served in outpatient behavioral health. Over the past decade, there has been a dramatic increase in US suicide rates, and a significant proportion of those dying by or attempting suicide were treated in outpatient behavioral healthcare within the prior year. In response, the US Action Alliance released the National Strategy for Suicide Prevention in 2012, a key tenet of which is the «Zero Suicide» (ZS) model. ZS provides
more » ... model. ZS provides resources for administrators and providers to create a systematic approach to quality improvement for suicide prevention in healthcare systems via seven essential elements (Lead, Train, Identify, Engage, Treat, Transition, Improve). In this paper, we describe the ZS model, as well as our operationalization of the model in an NIMH-funded study in ~170 free-standing New York State outpatient behavioral health clinics, serving >80 000 patients. This study is the largest implementation and evaluation of the ZS approach ever conducted in outpatient behavioral health. Evaluation of ZS implementation in «real-world» clinical settings will provide crucial insight regarding broader dissemination and inform how to best adopt empirically-supported care for suicidal patients in outpatient behavioral health, thereby reducing tragic and preventable loss of life. Selvmord er et alvorlig folkehelseproblem i USA, spesielt for de som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern. Det har vaert en dramatisk økning i amerikanske selvmordsrater det siste tiåret, og en signifikant andel av de som forsøker å ta eller tar sitt eget liv mottok poliklinisk behandling i psykisk helsevern innenfor det samme året. Som mottiltak publiserte The US Action Alliance en nasjonal strategi for selvmordsforebygging i 2012 med et grunnprinsipp om nullvisjon, eller Zero Suicide på engelsk (ZS). Nullvisjonsmodellen tilbyr hjelpemidler for helsearbeidere for å skape en systematisk tilnaerming til kvalitetsforbedring i selvmords-forebygging i helsevesenets systemer gjennom syv essensielle elementer (lede, laere opp, identifisere, engasjere, behandle, følge opp, forbedre). I denne artikkelen vil vi beskrive nullvisjonsmod-ellen, samt vår implementering av modellen i en studie finansiert av NIMH (Nasjonalt institutt for psykisk helse i USA) i omtrent 170 frittstående institusjoner for psykisk helsevern i delstaten New York, som til sammen omfattet over 80 000 pasienter. Denne studien er den største implementeringen og evalueringen av nullvisjons-tilnaermingen som noensinne er blitt gjennomført i psykiatriske poliklinikker. Å evaluere en slik nullvisjonsstrategi i kliniske settinger kan gi viktig kunnskap til bruk i bredere implementering og gi mer kunnskap om hvordan innføre kunnskapsbasert poliklinisk behandling for suicidale pasienter i psykisk helsevern, og slik redusere forekomsten av tragiske dødsfall.
fatcat:jtakvzkqlvfjrjni3ay4w6itsu