Τα κριτήρια επιλογής υπηρεσιών γαστρονομικού τουρισμού των τουριστών που ανήκουν στην γενιά των «millennials»: Η περίπτωση της Κρήτης [article]

Εμμανουήλ Γυπαράκης, Ελτόν Νταλλένγκα, University Of West Attica, Theodoros Stavrinoudis
2021
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα μια οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα καθώς καλύπτει σχεδόν όλες τις κοινωνικές και εισοδηματικές τάξεις, αποβλέποντας στην ικανοποίηση της ανάγκης για πρόσκαιρη φυγή από την καθημερινότητα. Μία από τις μορφές του τουρισμού είναι και ο γαστρονομικός τουρισμός. Η γαστρονομία γίνεται σταθερά ένας σημαντικός παράγοντας στην επωνυμία και στην ταυτότητα των προορισμών όπως στην περίπτωση του νησιού της Κρήτης που έχει τις προδιαγραφές να στηρίξει τις
more » ... εσίες που προσφέρει ο γαστρονομικός τουρισμός και αφορούν διάφορες δραστηριότητες, όπως η ενασχόληση με τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα και την αναζήτηση πληροφοριών γύρω από αυτά. Αυτές τις δραστηριότητες αναζητά η γενιά των millennials για να αποκτήσει εμπειρίες και νέες εικόνες για την καθημερινότητά τους. Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τα κριτήρια επιλογής των υπηρεσιών του γαστρονομικού τουρισμού από την γενιά των millennials στο νησί της Κρήτης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και τελείωσε τον Μάιο του 2021 και συμμετείχαν 214 άτομα, 103 άνδρες (48,1%) και 111 γυναίκες (51,9%) ηλικίας 20 - 41 ετών (Μ.Ο = 29,65, Τ.Α= 4,65) από τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους διαθεσιμότητας/ ευκολίας (convenience/accessibility sampling) και χιονοστιβάδας (snowball sampling). Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από τους ερευνητές και αποτελείται από 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις για τις Ενέργειες προώθησης του Γαστρονομικού Τουρισμού Κρήτης, η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις σχετικές με την Τοπική γαστρονομία Κρήτης, η τρίτη ενότητα αφορά τα Κριτήρια Επιλογής, αποτελείται από 24 ερωτήσεις και διακρίνεται σε τρεις υποενότητες: τα οικονομικά, τα πολιτισμικά και τα τεχνολογικά κριτήρια. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι millennials θεωρούν πο [...]
doi:10.26265/polynoe-1045 fatcat:4s3ofrwd2jfllauj5gsw2xlaqq