From dynamic frame to moving image: Remediation and history in Christian Boltanski's works

Lidija Marinkov-Pavlovic
2017 Zbornik Radova Akademije Umetnosti  
Apstrakt: Cilj ovog rada je ukazivanje na različite strategije kroz koje se pokretne slike pojavljuju u delima Kristijana Boltanskog. Pokretne slike se razmatraju u odnosu na koncept remedijacije koji postaje ključan ne samo za razumevanje logike dominantanih vidova savremene umetničke prakse, već i njihovih istorijskih preteča. U prvom delu rada dat je osnovni uvid u genezu i značenje pojma pokretna slika u istorijskom i savremenom kontekstu, kao i uvid u definisanje i klasifikaciju koncepta
more » ... medijacije. Takođe, prvi deo rada sadrži osvrt na dugu praksu demontaže filma, kao i pregled ključnih autora koji su ove termine uvodili u teoriju umetnosti. U drugom delu, rad se bavi analizom tri odabarana rada Kristijana Boltanskog koji su izlagani na Venecijanskim bijenalima 2011., odnosno 2015. godine, sa ciljem da se potkrepi teza da su u savremenoj vizuelnoj umetnosti, u medijskom smislu, pokretne slike upravo imanentne fluidnom odnosu koji se uspostavlja između različitih medija. Ključne reči: pokretne slike, remedijacija, istorija, Kristijan Boltanski Uvod Sintagma umetnost pokretnih slika svoje poreklo duguje počecima razvoja kinematografije koji su bili, u svojim najvažnijim segmentima, bitno tehnički uslovljeni. Međutim, sa pojavom neoavangarde u drugoj polovini 20. veka, vizuelne umetnosti su doživele značajne promene u vezi s odnosom prema medijskim praksama i novim tehnologijama. Posledice tih promena se ogledaju, pre svega, u konačnom brisanju granica koje su u medijskom smislu odražavale razlike u umetničkim disciplinama, tako da se javila potreba i za rekonceptualizacijom samog termina vizuelne umetnosti. Zahvaljujući velikom uticaju filmske i video umetnosti i različitim načinima projekcije, a zatim i globalnoj dostupnosti mreže novih digitalnih medija,
doi:10.5937/zbakum1705077m fatcat:ywj32rcu7bfa3knyozgghyxlim