V 日本における交替制の現状

1967 Sangyo Igaku  
doi:10.1539/joh1959.9.5_483 fatcat:a23usgpw4jdkvahnqonkgmuf7i