Akademik Çelişki Tekniğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Bilgi Seviyelerine Etkisi

Gonca Keçeci, Yrd Doç, Fırat Üniversitesi
2017 International Journal Of Eurasia Social Sciences   unpublished
This study was conducted in order to determine the effect of academic controversy technique on biotechnology knowledge levels of prospective science teachers. The study group of the research is Fırat University Faculty of Education, 4th grade students, 38 girls and 10 boys constitute a total of 48 prospective teachers. The study was carried out within the scope of "Special Topics in Biology Course" during the fall semester of 2015-2016. Quasi-experimental design was used in the study. In
more » ... nce with the method of academic controversy, the prospective teachers were divided into groups of four and they studied 8 weeks, 2 hours per a week. The prospective teachers examined biotechnology issues, prepared group reports, presented their opinions, heard opposing views, defended their views and reached a decision. The groups presented their shared views to their classmates. The Biotechnology Knowledge Questionnaire (BKQ) was used as the data collection tool of the study. The pretest-posttest scores obtained from the BKQ were analyzed using the t-test. As a result of, the implemented practices, it was found that teacher candidates had a significant increase in the knowledge level of biotechnology, t (47) =-2.188, p = .03 <.05. There was no significant difference between male and female students according to pre-test and post-test results of BKQ in terms of gender. In case that prospective teachers have enough knowledge in the socio-scientific subjects aspects, they can be effective guiders in giving the students healthy decisions on the issues related to these subjects. ÖZ Bu çalışma akademik çelişki tekniğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi seviyelerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 38 kadın, 10 erkek toplam 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 2015-2016 güz döneminde "Biyolojide Özel Konular Dersi" kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Akademik çelişki yöntemine uygun olarak öğretmen adayları 4'er kişilik gruplara ayrılarak 8 hafta, haftada 2 saat olmak üzere, biyoteknoloji konularını incelemiş, grup raporlarını hazırlamış, görüşlerini sunmuş, karşıt görüşleri dinlemiş, kendi görüşlerini savunmuş ve karara varmışlardır. Gruplar vardıkları ortak görüşü sınıf arkadaşlarına sunmuştur. Veri toplama aracı olarak Biyoteknoloji Bilgi Anketi (BBA) kullanılmıştır. BBA'dan elde edilen öntest-sontest puanları t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur, t(47)=-2.188, p=.03<.05. Cinsiyet bakımından biyoteknoloji bilgi anketi öntest-sontest sonuçlarına göre kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi seviyeleri, fen ve teknoloji ile ilgili bilimsel ve sosyobilimsel konularda karar verme sürecine aktif olarak katılmaları ve bu konularla ilgili doğru kararlar verebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara hâkim olmaları durumunda, ilerde birer fen bilimleri öğretmeni olarak öğrencilerinin de bu konulara ilişkin sorunlarda sağlıklı kararlar vermesinde etkili olacaktır. Anahtar Kelimeler: Akademik çelişki, biyoteknoloji, sosyobilimsel konular, öğretmen adayları.
fatcat:irodwviqknaljokagmtwxuuzuu