Η κοινωνική εξέλιξις κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν: Στατιστική ανασκόπησις δημοσιευθείσα εις το "Annuaire des Statistiques du Travail", 1968 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

(ΔΓΕ) Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Γεώργιος Τσελίκας
1970 Greek Review of Social Research  
doi:10.12681/grsr.511 fatcat:3g2thjrofjbv7dtasmbtn53z5u