Three Names of Russian Futurism in Music
Tři jména ruského futurismu v hudbě

Lyudmila Gauk
2019 Musicologica Olomucensia  
Filippo Marinetti in his Beyond Communism (1920) called Futurism the official art of Soviet Russia. What is Futurist art in the viewpoint of Russia? Defining art as "a source of power and transformation," Russians believed that it is essential to arrange human society in a new way to create unified art. This paper deals with the viewpoints of Nikolai Kulbin (1868-1917), Arthur Lourie (1891-1966), and Mikhail Matyushin (1861-1934). Having joined the Futurism movement during a certain period,
more » ... r art concepts found a reflection in the form of an essay that the current paper is based on. Tři jména ruského futurismu v hudbě Abstrakt Filippo Marinetti ve své knize Za hranicemi komunismu (1920) nazýval futurismus oficiálním uměním sovětského Ruska. Co je futuristické umění pohledem Ruska? Rusové, když definovali umění jako "zdroj síly a transformace", věřili, že k tvorbě spojeného umění je stěžejní nové uspořádání lidské společnosti. Tato studie se zabývá stanovisky Nikolaje Kulbina (1868-1917), Arthura Lourié (1891-1966) a Michaila Matyušina (1861-1934). Připojili se k hnutí futurismu a jejich koncepce umění vyústily v reflexi ve formě esejů, z nichž tato studie vychází.
doi:10.5507/mo.2019.004 fatcat:pou54xzwdnfvpnprimnkyek3tm