Implications of the implementation of the principles of protection of minority rights in the national and regional dimension (West Pomeranian)
Implikacje realizacji zasad ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym i regionalnym (zachodniopomorskim)

Janusz Mieczkowski
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica  
S łowa kluc zowe prawa mniejszości narodowych, Polska, województwo zachodniopomorskie Abstrak t Artykuł zawiera charakterystykę procesu powstawania i wdrażania podstawowych praw mniejszości narodowych w Polsce. Intencją autora było porównanie zakresu funkcjonowania praw w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym -zachodniopomorskim. W tekście starano się odpowiedzieć na pytanie dotyczące implementacji tych praw. Implications of the implementation of the principles of protection of minority rights
more » ... the national and regional dimension (West Pomeranian) Key words rights of national minorities, Poland, West Pomeranian Voivodeship Abstrac t The article contains a description of the process of creating and implementing basic rights of national minorities in Poland. The author's intention was to compare the scope of the functioning of rights in the all-Polish and regional -West Pomeranian dimension. The text attempts to answer the question regarding the implementation of these rights. Wprowadzenie Jedno z podstawowych uwarunkowań określających politykę etniczną powstało w procesie tworzenia zasad ochrony praw mniejszości narodowych. Stworzenie prawnych ram zapewniających możliwości realizacji aspiracji narodowych poszczególnych grup mniejszościowych w sposób znaczący wpłynęło na poczucie równouprawnienia i stabilizacji mniejszości narodowych. Proces ten charakteryzował się, po pierwsze, uwzględnieniem zapisów o prawach mniejszości w ogólnych dokumentach prawnych, jak np. ustawa o szkolnictwie z 7 września 1991 roku lub ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1991 roku. Zapisy dotyczące praw mniejszości
doi:10.18276/ap.2017.42-10 fatcat:kmawdxiyrzdkfjjaz53bageow4