Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bắp lai ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông
2020 KHOA HỌC XÃ HỘI  
Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ sản xuất bắp lai tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả kỹ thuật được ước lượng từ hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas. Dữ liệu trong nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập từ 240 nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả ước lượng cho thấy hiệu quả kỹ thuật biến động trong khoảng 48,73 – 97,44% (trung bình là 84,63%). Mức độ hiệu quả kỹ thuật có sự chênh lệch
more » ... có sự chênh lệch giữa các nông hộ do khoảng cách trình độ kỹ thuật trong sản xuất và khả năng lựa chọn đầu vào tối ưu của mỗi nông hộ. Cũng từ kết quả này, mức năng suất trung bình bị mất do kém hiệu quả kỹ thuật là khoảng 0,19 tấn cho mỗi công (1.000 m2 ) trên vụ. Các yếu tố có ảnh hưởng đến năng suất là: lượng phân lân và lao động gia đình, chi phí nhiên liệu và thuốc dưỡng. Ngoài ra, các yếu tố quyết định hiệu quả kỹ thuật là: địa bàn canh tác, tỷ lệ sống của hạt giống, số năm kinh nghiệm sản xuất, thời gian sử dụng đất cho sản xuất, số mùa vụ canh tác và số mãnh đất sản xuất.
doi:10.46223/hcmcoujs.soci.vi.14.1.458.2019 fatcat:72xewsjoazbi5gfgnzekk3hwua