Genel Olarak Nesafet Kavramı ve Bu Kavramın İdare Hukukundaki Bazı Görünüş Şekilleri

Hande Sena ÇALIŞ
2017 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZ İdare tarafından tesis edilen işlem ve eylemler bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ve kamu yararını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle idarenin faaliyetlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak yanında hakkaniyete uygun davranması beklenmektedir. Türk idare hukuku teorisi ve uygulaması açısından idarenin faaliyetlerini nesafet ilkesine uygun olarak yürütmesi önem taşıyan bir husustur. Bu çalışmada; idare hukuku kapsamına dahil olan başlıca hususlarda nesafet ilkesinin
more » ... k açıdan önemi ve uygulama açısından ortaya koyduğu sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmuştur. GİRİŞ Adalet, hak, hakkaniyet, nesafet gibi kavramlar hukukun amacını belirlemek, uygulanmasını ideal hale getirmek için kullanılan temel ilkelerdir. Bu ilkelerden nesafet aracılığıyla, yazılı hukuk kurallarının katılığı dolayısıyla uygulamada yaşanılan sorunlar giderilmeye ve hukukun düzen işlevi sağlanmaya çalışılmaktadır. Hukukun toplumsal düzeni sağlama amacı idare hukukunda kamu düzeninin sağlanması olarak yer bulmakta ve bu amaç devlet ve birey açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Kanunların üstünlüğünden ziyade hukukun üstünlüğünün benimsendiği hukuk devletinde, devletin tüm organlarının faaliyetlerini amaca uygun hale getiren belli ilkeler ışığında yürütmesi gerekmektedir. Nesafet ilkesinin idare hukukundaki yansımalarına idare hukukunun dağınık mevzuatı içinde yer alan birçok düzenlemede ve içtihatlarda rastlamak mümkündür. Bireyin hak ve özgürlüklerini dikkate alan idarenin işlem, eylem ve davranışlarında da nesafet ilkesinin izleri görülmektedir.
doi:10.15337/suhfd.358218 fatcat:zxjqulh63bd4rifcfo4ty5kab4