Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri

Ahmet Başkan, Hatice ALTUNKAYA
2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesi dersine yönelik öğrenen güçlenmesi düzeyleri cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda öğrenim gören toplam 167 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, katılımcıların Osmanlı Türkçesi dersine yönelik öğrenen güçlenmesi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
more » ... si amacıyla Frymier, Shulman ve Houser (1996) tarafından geliştirilen, Çakır ve Erdoğan (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan "Öğrenen Güçlenmesi Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından öğretmen adaylarının öğrenen güçlenmesi düzeylerinin "etki", "anlamlılık" ve "yeterlilik" boyutlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesi dersinde yapacakları faaliyetleri belirleyebildiği ve derste takdir edildikleri, Osmanlı Türkçesi dersinde edindikleri bilgileri ve yerine getirmeleri gereken görevleri anlamlı buldukları, Osmanlı Türkçesi dersi ile ilgili görevleri layıkıyla yerine getirebilme konusunda kendilerine güvendikleri, bu derste başarılı olmak için gerekli niteliklere sahip olduklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Abstract In this study, learner empowerment levels of pre-service Turkish teachers towards Ottoman Turkish course was examined in terms of gender and class variables. The research was conducted with the participation of a total of 167 students studying at the Department of Turkish Language Teaching at Ziya Gökalp Education Faculty of Dicle University in the spring semester of 2017-2018 academic year. In the study, "Learner Empowerment Scale" developed by Frymier, Shulman and Houser (1996) and adapted to Turkish by Çakır and Erdoğan (2014) was used in order to determine the level of learner empowerment for the Ottoman Turkish course. As a result of the research, it was determined that the level of the learner empowerment in terms of gender and class variables did not differ statistically according to the dimensions of "impact", "significance" and "adequacy". As a result of the findings, it is found that preservice Turkish teachers are able to determine the activities they will perform in the Ottoman Turkish course and they are appreciated, they find task meaningful in the course and fulfill the tasks they need to fulfill; they are confident in fulfilling their duties related to the Ottoman Turkish course and the qualities they have achieved.
doi:10.32709/akusosbil.511278 fatcat:or56du4xu5drtoecw76g476vty