УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪНШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР EXTERNAL AUDIT MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR

Assoc Yordanov
unpublished
Доц. д-р Красимир Йорданов Департамент "Икономика" Нов български университет Резюме: В студията се прави анализ на управлението на външния одит в публичния сектор, осъществяван от Сметната палата. Обект на внимание са особеностите на организационната и функционалната структура на управлението на външния одит. Изследването обхваща както правомощията на отделните нива на управление на одита, така и на дейностите по планиране, организиране, ръководство и контрол. Откроени са отделни проблеми,
more » ... ането на които би подобрило ефективността на дейността на върховната одитна институция. Представени са възможности за усъвършенстване на одита. Отделено е внимание на организацията на контрола на качеството, както и на взаимодействието в рамките на действащия институционален модел. Формулиран е изводът, че само комплексното разработване на проблемите в управлението на одита може да осигури постигането ефективни концептуални виждания за институционално съвършенство. Ключови думи: външен одит, управление, публичен сектор, Сметна палата, Международни одиторски стандарти. Summary: In a study has been accomplished an analysis of the external audit management, realized by the National Audit Office. The attention object are the peculiarities of the organizational and functional structure of the external audit management. The study of the audit activity management encompasses the powers of the separate governance levels as well as the activities of planning, organizing, management and control. Separate problems have been pointed out and their solution would improve the efficacy of the Supreme Audit Institution's activity. Some possibilities for audit improvement have been presented. The
fatcat:aqztq4bau5fezo4cqyz36ilvde