SRAVNITELNYE OCENKI UROVNJa RAZVITIJa ChELOVEChESKOGO KAPITALA I REALIZACII ChELOVEChESKOGO POTENCIALA V ROSSIJSKIH REGIONAH
Сравнительные оценки уровня развития человеческого капитала и реализации человеческого потенциала в российских регионах

A.A. Berezovikova
2020 Materialy Mezhdunarodnogo ekonomicheskogo simpoziuma «Integracija Sibiri v globalnoe socialno-jekonomicheskoe prostranstvo»   unpublished
doi:10.17223/9785946218696/3 fatcat:hspx4vmyvvc3vhhahxlaica3z4