ORTAOKUL VE LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PERFORMANS KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Analysing The Musical Performance Anxiety of Middle School and High School Conservatory Students In Terms Of Various Variables

Bahar AYDIN, Ümit İŞGÖRÜR
2018 Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi  
Özet Performans, profesyonel bir müzisyenin aktif müzik hayatı devam ettiği sürece kariyerinin önemli bir parçasıdır. Profesyonel bir müzisyen öğrenciliğinden itibaren çalgısı ya da sesi ile ilgili teknik düzeyinin gelişmesi için yoğun bir çalışma süreci geçirmektedir. Teknik düzeyini sergileme aşamasına geldiğinde ise bir başka faktör ortaya çıkmaktadır. O da performans kaygısı ve onun kontrolüdür. Bu çalışmada, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören konservatuvar müzik öğrencilerinin müzik
more » ... erformans kaygıları (MPK) çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, kız öğrencilerin MPK düzeylerinin, erkek öğrencilere göre yüksek olduğu, yaylı çalgı çalan öğrencilerin daha yüksek MPK düzeyine sahip oldukları, çalışma süresi yükseldikçe başarıya ilişkin algının da arttığı, sınıf düzeyi yükseldikçe MPK'nın arttığı, ilk sahne deneyimi yaşı küçüldükçe MPK'nın azaldığı görülmüştür. Bununla beraber öğrencilerin anne-baba eğitim durumunun ve mezun oldukları okul türünün MPK açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir.
doi:10.5578/amrj.66241 fatcat:t44ujuhrobhplnnnuysrpiruq4