بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

پروین گلزاره, روجا رحیمی, فاطمه رحیمی کیان, رضا بخردی, عباس مهران
2017 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: علائم یائسگی می­تواند اثرات زیانباری بر زندگی زنان گذاشته و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از زنان یائسه جهت سازگاری با علائم یائسگی، به درمان­های طب مکمل چون گیاه درمانی و استفاده از فیتواستروژن­ها روی آورده‌اند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر رازیانه به عنوان یک فیتواستروژن در درمان علائم جسمانی یائسگی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1395 بر روی 90 زن یائسه 60-45 ساله در تهران انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه رازیانه و دارونما
more » ... قسیم شدند. زنان در گروه رازیانه به مدت 8 هفته روزانه 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی رازیانه و در گروه دارونما 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی روغن آفتابگردان را دریافت کردند. علائم جسمانی یائسگی به وسیله بخش جسمانی پرسشنامه معیار سنجش یائسگی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون­های تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: قبل از مداخله،دو گروه از نظر علائم جسمانی یائسگی مشابه بودند، اما پس از 8 هفته مداخله، بر اساس آزمون آماری تی زوجی، در گروه رازیانه، علائم جسمانی یائسگی بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله از نظر آماری کاهش معنی­داری یافت (001/0p
doi:10.22038/ijogi.2017.9954 doaj:df66699eb4a14a5d986c74a74e63eef5 fatcat:gls47xsabbbvjama3u3dmqneha