ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФАКТОРНИЯ АНАЛИЗ ЗА СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА АГРОБИОЛОГИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОПУЛАЦИЯ И КЛОНОВЕ ОТ СОРТ ДИМЯТ Application of the Factor Analysis for Comparative Assessment of the Agrobiological and Technological Indicators of the Population and the Clones of Dimyat Variety

Lii, No
2015 PLANT SCIENCE   unpublished
Клоновият отбор е един от най-прилагани-те селекционни методи за подобряване сто-пански ценните характеристики на местните сортове лози. Ефективността му се опреде-ля от честотата на естествената мутационна изменчивост при лозата, която обуславя раз-личията в агробиологичните и технологични особености на отделните количествени и ка-чествени признаци. Известни са редица из-следвания свързани с вътресортовото разно-образие на сорта Димят (Димитров и др., 1957; Кондарев, Драганов, 1974; Божинова,
more » ... ехан-джиев, 1981; Божинова и др., 1982; Радулов и др., 2004). За да се избегне съществуващият недостатък на клоновата селекция-преко-мерната еднаквост на лозовите насаждения Abstract The opportunities for application of the factor analysis for comparative assessment of the agro-biological and technological indicators of the population and the clones of Dimyat variety have been studied. It has been found that the factor distribution of phenological indicators relatively close to the population were clones 4/32 and 6/46, and the selected clones differed in the shoot growth, the potential and actual fertility, yield and mechanical analysis of cluster and berry. The application of the factor analysis and the regression model statistically proven allowed the impact of various economic indicators important for the formation of their ampelographics indicators to be determined in details. Depending on the selection objectives, the obtained information could be used for their objective assessment and increasing the efficiency of the individual selection.
fatcat:x36fz47elrgnzo5nfmdxs2piuq