MUHAFAZAKÂR VE SEKÜLER GENÇLERİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİR ARADA YAŞAMAYA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

İkram BAĞCI
2021 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi  
Türkiye'de var olan kültürel farklılıklarla beraber toplumda farklı iki hâkim kültür olarak muhafazakâr-dindar ve seküler-laik kültürlerin varlığından bahsedilebilir. Bu iki hâkim kültürde yer alan yetişkinlerin farklı kültürlere olan bakış açılarından ziyade gençlerin bakış açılarını belirlemek, gelecekte farklı kültürlerle bir arada yaşama açısından yapılması gereken politikalara önemli bir veri kaynağı sağlayabilir. Bu nedenle çalışmada Türkiye'de farklı kültür öbekleri olarak görülebilen
more » ... arak görülebilen Sünnilere, Alevilere, Suriyelilere, Türklere, Kürtlere, cinsel yönelimi farklı olan bireylere, Rumlara ve Ermenilere, muhafazakâr ve seküler gençlerin sosyal mesafe oranları üzerinden bir arada yaşamaya yönelik bakış açıları belirlenmiştir. Gençlerin bu kültürlere olan bakış açılarında ölçüt örnekleme ile belirlenen eğitim, sosyo ekonomik düzey, il (mekân) ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Çalışmada "Bogardus'un sosyal mesafe ölçeği" literatürce düzenlenerek "Bir arada yaşam ölçeği" olarak katılımcılara uygulanmıştır. Veriler parametrik olmayan testlerle ele alınmış ve likert tipi ölçeklere verilen cevaplar yüzdelik dilime çevrilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada seküler ve muhafazakâr gençlerin sosyo ekonomik düzeyi yüksek olanlarıyla eğitim düzeyi yüksek olanların farklı kültürlerle bir arada yaşamaya daha yakın oldukları belirlenmiştir. Cinsiyet açısından kadınların erkeklere oranla farklı kültürlerle bir arada yaşamaya daha olumlu baktıkları görülürken seküler ve muhafazakâr gençlerin farklı kültürlere bakış açılarında muhafazakâr ve seküler olmalarına göre verilerin de değişiklik arz ettiği görülmüştü ABSTRACT Along with the cultural differences that exist in Turkey, we can talk about the existence of conservative-religious and secular -secular cultures as two different dominant cultures in society. Determining the perspectives of young people rather than the perspectives of adults in these two dominant cultures can provide an important source of data on policies that need to be done in terms of coexistence with different cultures in the future. For this reason, the study determined the perspectives of Sunnis, Alawites, Syrians, Turks, Kurds, individuals with different sexual orientation, Greeks and Armenians, conservative and secular youth, who can be seen as different cultural groups in Turkey, to coexist with social distance rates. It was determined that there were differences in young people's perspectives on these cultures according to education, socio-economic level, Province (place) and gender variables determined by sampling criteria. In the study," Bogardus 'social distance scale "was organized in the literature and applied to participants as" coexistence scale". Data were handled by nonparametric tests and responses to likert-type scales were translated into percentile slices and evaluations were made. The study found that secular and conservative young people with high socio-economic levels and those with high educational levels are closer to coexisting with
doi:10.33692/avrasyad.895670 fatcat:itr3iloy4fbk5pwh7mvdedvchm