KÜTÜPHANEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Iclal GÖKKUŞ
2016 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kütüphaneye yönelik tutumlarını belirmek amacıyla 'Kütüphane Yönelik Tutum Ölçeği (KYTÖ)' geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle literatür taraması yapılmış ve beşli likert-tipi taslak maddeler yazılarak uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Uzman görüşünden sonra, oluşturulan 25 maddelik ölçek deneme formu Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı
more » ... akültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve seçkisiz (random) yolla belirlenen 300 öğrenciye uygulanmıştır. Uç değerlerin çıkarılmasıyla kalan 248 kişilik veri se üzerinden yapılan geçerlik güvenirlik çalışmaları sonucunda tek faktörlü 18 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 22 ve Lisrel 87 yazılımları kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin KMO değeri ',91' ve Bartlett's testi değerinin ise 'x 2 =1593,877; sd=153 (p<,01)' olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin maddelerin faktör yük değerleri ',47 ile ,73' arasında bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Madde analizinde, tek faktörlü ölçekte yer alan 18 maddenin madde-toplam korelasyon katsayılarının ',40 ile ,67' arasında değiştiği ve üst %27 ve alt %27 ortalama puanlar arasındaki farkların manidar olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizine göre uyum indeksleri incelendiğinde ölçeğe ilişkin tek faktörlü yapının kabul edilebilir uyum düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. KTÖ'nün 18 maddelik ölçek formunun güvenirlik düzeyinin (Cronbach α) ',90' olduğu bulunmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular, KYTÖ'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Abstract In this study, 'scale of attitude towards library usage' was developed in order to determine attitude of pre-service teachers at education faculty towards library. Before developing the scale, literature review was done and five grade Likert-type draft items were written and presented to expert view. According to expert views, some of the questions were excluded from the scale, some of the questions were corrected. After expert view, draft scale composed of 25 items was applied on 300 students who study at different departments of Cumhuriyet University Education Faculty and determined in random method. As a result of validity-reliability study carried out on 248 data left after excluding extreme values, a single factoral scale composed of 18 items was developed. Statistical calculations of obtained data were carried out with SPSS Package program and Lisrel 87 program. KMO value of the scale was ',908' and value of Barlett's test was 'x 2 =1593,877; sd=153 (p<,01)'. Factor load values of the scale items was determined to vary between ',457 and ,734'. In item analysis, it was observed that item-total correlation coefficients of 18 items in single factor scale vary between ',40 and ,67' and difference between top 27% and bottom 27% average scores is significant. When fit index is analyzed according to confirmative factor analysis, it was found that single factor structure of the scale has acceptable coherence level. In reliability coefficient of 18 items, (Cronbach α) was found ',897'. Findings obtained from validity and reliability studies show that 'scale of attitude towards library' is a validity and reliable measurement instrument.
doi:10.9761/jasss3164 fatcat:ziscmu7nzrbndjpzpxof5peyse