THE RULE OF LAW AND LEGALITY AS SIGNS OF A LEGAL STATE

R Shay
unpublished
Р. Я. Шай Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", канд. юрид. наук, асист. кафедри теорії та філософії права ПРАВОПОРЯДОК І ЗАКОННІСТЬ ЯК ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ © Шай Р. Я., 2014 Розглядаютьтся проблеми дотримання правовопорядку та законності, і її розгляд, безперечно, повинен ґрунтуватися на положеннях Основного Закону України, які визначають нашу державу, як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну та правову (ст. 1), у якій
more » ... у (ст. 1), у якій права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а її головним обов'язком є утвердження та забезпечення таких прав і свобод (ст. 3). Ключові слова: Конституція України, правопорядок, законність, правова держава, права і свободи людини, гуманізм, справедливість. Р. Я. Шай ПРАВОПОРЯДОК И ЗАКОННОСТЬ КАК ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА Рассматривается проблема соблюдения правовопорядка и законности, и ее рассмотрение безусловно должно основываться на положениях Основного Закона Украины, которые определяют наше государство, как суверенное и независимое, демократическое, социальное и правовое (ст. 1), в котором права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства, а ее главной обязанностью есть утверждение и обеспечение таких прав и свобод (ст. 3). Ключевые слова: Конституция Украины, правопорядок, законность, правовое государство, права и свободы человека, гуманизм, справедливость. The article is devoted to the problem of observance of pravoporyadka and zakonnost, and it should certainly be based on the provisions of the Basic Law of Ukraine, which define our state as a sovereign and independent, democratic, social and law (item 1), in which the rights and freedoms and their guarantees determine the essence and orientation of the activity of the state and its main responsibility is with the approval and support of such rights and freedoms (article 3). Key words: Constitution of Ukraine, the rule of law, legality, legal state, rights and freedoms, humanism, justice. Постановка проблеми. Конституційне визначення України правовою державою є одним із перспективних завдань, які необхідно виконувати, адже основною ознакою такої держави є те, що у ній панують і верховенствують право і закон. Тобто усі державні органи, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші суб'єкти права повинні діяти у межах Конституції та відповідно до законів України.
fatcat:njifugb3gbav3eodjljk5v4c5i