AŞIRI MENSTRUEL KANAMA İLE ADOLESAN POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Nursel Muratoğlu Şahin
2019 Çağdaş Tıp Dergisi  
Amaç: Aşırı menstruel kanama (AMK) adolesanlarda sık görülmekte olup adolesanın fiziksel, duygusal ve sosyal yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu çalışmada adolesanlarda AMK nedenleri, şiddeti, uygulanan tedaviler ve sonuçları araştırıldı. Gereç ve Yöntem: 01.09.2016-01.09.2018 tarihleri arasında adolesan merkezine aşırı menstruel kanama şikayetiyle başvuran olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Menstruel kanaması 8 günden daha uzun ve/veya siklusları 21 günden sık ve/veya bir siklusta
more » ... artmış kan kaybı bulguları olan 132 olgu çalışmaya dahil edildi. AMK'sı olan adolesanlar hemoglobin düzeyine göre sınıflandırıldı. Bulgular: AMK nedeniyle başvuranlarda sıklıkla kanamalı gün sayısında artış (%70.5) şikayeti vardı, bunu menstruel siklusun kısalması (%59.1) ve bir siklusta artmış kan kaybı (%24.2) şikayetleri izlemekteydi. Bir siklustaki kanamalı gün sayısı ve/veya bir günde kullanılan ped sayısı ve/veya sikluslararası kanamasız gün sayısı arttıkça olguların hemoglobin konsantrasyonu düşmekteydi. Bu parametrelerden bir günde kullanılan ped sayısının aneminin ağırlaşmasında en önemli etken olduğu saptandı. Orta ve ağır AMH olgularında yapısal patoloji saptanmadı, olgular yapısal olmayan AMK nedenleri açısından araştırıldığında %3'ünde (n=4) koagülasyon problemi, %10.6'sında (n=14) polikistik over sendromuna bağlı ovulatuar disfonksiyon, %0.8'inde (n=1) hipotiroidiye bağlı ovulatuar disfonksiyon, %85.6'sında ise adolesanın fizyolojik ovulatuvar disfonksiyonu mevcuttu. Olguların %56.1'inde hafif, %20.5'inde orta, %23.5'inde ağır AMK mevcuttu. Olguların yaklaşık yarısı demir desteği ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç tedavisi ile takip edildi. Diğer yarısına oral kontraseptif ve demir tedavisi verilmişti olguların %5.3'ünde hemodinamik yetmezlik bulguları olması nedeniyle oral kontraseptif tedavisine ek olarak eritrosit süspansiyonu, %1.6'sına traneksamik asit tedavisi verildi. Sonuç: AMK adolesan dönemde sık görülmektedir ve adolesanlarda aneminin önemli bir nedenidir. AMK olgularının %5.3'ünde hayatı tehdit edecek boyutta anemi saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Aşırı menstruel kanama; adolesan; tedavi. Introduction: Heavy menstrual bleeding (HMG) is common in adolescents and interferes with the adolescent's physical, emotional and social quality of life. In this study, the causes, severity, treatment results of HMG in adolescents were investigated. Methods: The files of patients who admitted to our adolescent center between September 2016 and September 2018 with complaints of excessive menstrual bleeding were analyzed. Results: The most frequent complaint was increased number of bleeding days (70.5%) and than followed by shortened of the menstrual cycle (59.1%) and increased blood loss (24.2%) in adolescents with HMG. There were a negative correlation between hemoglobin level and the number of bleeding days, the number of days of nonbleeding days in one cycle and the number of pad used in one day. No structural pathology was found in any patient. Non-structural HMG causes were as follow: 3% (n=4) coagulation problems, 10.6% (n=14) ovulatory dysfunction due to polycystic ovary syndrome, 0.8% (n=1) ovulatory dysfunction due to hypothyroidism, and 85.6% physiological ovulatory dysfunction. Of the patients, 56.1% had mild, 20.5% had moderate, and 23.5% had severe HMB. Approximately half of the patients were given iron supplementation, the other half were treated with oral contraceptive and iron supplementation, because of hemodynamic instability 5.3% were treated with erythrocyte suspension together with OKS treatment and 1.6% with tranexamic acid treatment. Discussion and Conclusion: HMB is common in adolescences and is an important cause of anemia in adolescents. HMB caused life-threatening anemia in 5.3% of our patients.
doi:10.16899/gopctd.537938 fatcat:pjhbblk2drhkjf5zedmbsimqpa