Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Nutrisyonel İndeksin Prognoz Üzerine Etkisi: Tek merkez deneyimi

Esma TÜRKMEN BEKMEZ
2020 Namık Kemal tıp dergisi  
Araştırma için Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay alındı (25.06.2020 tarih ve 2020/92 numara). Öz Amaç: Küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında prognostik nutrisyonel indeks parametresinin genel sağkalım üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metot: Kliniğimizde takip edilen 52 küçük hücreli akciğer kanseri hastasının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tanı anındaki albümin ve lenfosit değeri kullanılarak prognostik
more » ... ognostik nutrisyonel indeks (PNİ) hesaplandı. PNİ ile genel sağkalım arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Hastaların 47'si (%87) erkek, 5'i kadındı. Yaş ortancası 62.9 (48-82) idi. Ortanca PNİ değeri 45 idi. Median progresyonsuz sağkalım süresi 6.9 ay, median genel sağkalım süresi 8.7 ay idi.Çok değişkenli analizde, sınırlı evre hastalık ve PNİ≥45 olması genel sağkalım için bağımsız iyi prognostik faktör olarak saptandı. Genel sağ kalımla cinsiyet, yaş, LDH durumu arasında ilişki saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda prognostik nutriyonel indeks ve sınırlı evre hastalığın genel sağkalım açısından iyi prognostik bir faktör olduğunu saptadık. Anahtar Kelimeler: Prognostik nutrisyonel indeks, küçük hücreli akciğer kanseri, sağkalım. Abstract Aim: The aim of this study is to investigate the effect of prognostic nutritional index parameter on overall survival in small cell lung cancer patients. Materials and Methods: Fifty-two small cell lung cancer patients who were diagnosed in our clinic were reviewed retrospectively. Prognostic nutritional index (PNI) was calculated using albumin and lymphocyte value at the time of diagnosis. The relationship between PNI and overall survival was examined. Results: Of the 52 patients in our study, 47 were male and 5 were female. The median age was 62.9 years.The median PNI value was 45. Median progression-free survival was 6.9 months, median overall survival was 8.7 months. In the multivariate analysis, limited stage disease and PNI≥45 were found to be an independent good prognostic factor for overall survival. There was no relationship between overall survival and gender, age, and LDH status. Conclusion: In our study, we found that the prognostic nutritional index and limited stage disease are good prognostic factors in terms of overall survival. Keywords: Small cell lung cancer, prognostic nutritional index, overall survival. GİRİŞ Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerin başta gelen sebepleri arasındadır 1 . Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tüm akciğer kanserlerinin %15'ini oluşturur. Hızlı ikileme zamanı, yüksek büyüme fraksiyonu erken dönemde uzak metastaz yapma kapasitesi sebebiyle tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen, halen bu hastalarda prognoz kötüdür ve genel sağ kalım süreleri kısadır 2 . Tanı anında hastaların çoğu yaygın evrededir 3 . Tedavinin asıl komponenti
doi:10.37696/nkmj.758365 fatcat:nm4rcyjhjbfc5p4buvzovitjra