ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ РІВНЯНЬ Numerical methods for solving transcendental equations

D Kharchenko, Iziumchenko
unpublished
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Ізюмченко Л. В. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна У статті розглянуті трансцендентні рівняння, що містять логарифмічні, ірраціональні, тригонометричні та показникові функції. Основна увага приділена розв'язанню трансцендентних рівнянь такими чисельними методами: методом поділу відрізка навпіл, методом Ньютона, методом січних, методом хорд та методом
more » ... та методом ітерацій. Також на етапі відокремлення коренів розглянуто графічний метод. Стаття буде корисна викладачам та студентам, які цікавляться наближеними обчисленнями, прикладною математикою, та вчителям, які ведуть гуртки з математики та інформатики. Ключові слова: рівняння, система рівнянь,наближення, корінь рівняння, функція, точність, ітераційний процес. The article deals with transcendental equations containing logarithmic, irrational, and trigonometric and index functions. The main attention is paid to the solution of transcendental equations by such numerical methods: the method of dividing the segment in half, the Newton method, the method of the cut, the chord method and the iteration method. Also, at the stage of separation of the roots a graphical method is considered. The article will be useful for teachers and students interested in approximate calculations, applied mathematics, and teachers leading math and computer science groups.
fatcat:jbphvvasbjhhhkra6tnt4uwznq