Strategický záměr VŠB-TUO 2021-2027 [book]

Igor Ivan, Andrea Šimoníková, Miroslav Neulinger, Lubomír Baláš, Lukáš Čadan, Adam Plaček, Tereza Mučková
2021
SLOVO REKTORA 7 VIZE 9 HODNOTY 11 PRIORITA A 15 VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRAXI PRIORITA B 41 UZNÁVANÝ VÝZKUM PRIORITA C 63 EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ STRATEGICKÝ CÍL 7 90 ZMĚNIT VNÍMÁNÍ ZNAČKY VŠB-TUO DOVNITŘ I VEN STRATEGICKÝ CÍL 8 110 INTERNACIONALIZACE SOULAD SE SZ MŠMT 142 PŘÍLOHA 144 OBSAH Vědecká rada VŠB-TUO projednala Strategický záměr VŠB-TUO 2021+ dne 4. 12. 2020. Akademický senát VŠB-TUO schválil Strategický záměr VŠB-TUO 2021+ dne 26. 1. 2021. Správní rada VŠB-TUO schválila Strategický záměr VŠB-TUO
more » ... gický záměr VŠB-TUO 2021+ dne 19. 2. 2021. © 2021 VŠB -Technická univerzita Ostrava Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License. ISBN 978-80-248-4479-4(print) ISBN 978-80-248-4478-7 (PDF) https://doi.org/10.31490t/9788024844787 Strategický záměr musí definovat metody a postupy, jak dosáhnout očekávaných cílů. Jsou však věci, které nelze jednoduše vyčíslit, nařídit nebo naplánovat. Jednou z těchto věcí je spolupráce. Naše univerzita jako celek má vynikající předpoklady ke splnění nejobtížnějších cílů. Jsme schopni řešit nejnáročnější projekty, máme výborné odborníky v oblastech našeho výzkumu, přesto ale nepatříme mezi významné univerzity v evropském či světovém měřítku. Navrhovaná strategie obsahuje možný návod, jak zajistit prostředí pro budoucí úspěch univerzity. Tento cíl se podaří naplnit pouze za podmínky vzájemné spolupráce a respektu. Budoucí rozvoj univerzity předpokládá maximální zapojení VŠB-TUO do přeměny našeho regionu. Tato transformace bude vyžadovat maximální důraz na výuku, protože budoucnost našeho regionu je v našich studentech a absolventech. A to je jeden z důvodů, proč chceme náš univerzitní kampus přeměnit na živou laboratoř tak, aby studenti byli obklopeni technologiemi, které budou v budoucnu využívat. Nejde jen o technologie, ale i o sociálně ekonomické dopady. To klade velké nároky na volbu výzkumných směrů, které budou podporovat tuto transformaci. Jednu klíčovou věc bych zde rád zmínil, a to je multidisciplinarita budoucího výzkumu. Vedle výuky a aplikovaného výzkumu musíme v budoucnu posílit i základní výzkum tak, aby aplikovaný výzkum měl na co navazovat a byl udržitelný. Pozici naší univerzity v celosvětovém měřítku chceme díky tomu definovat pomocí výběru univerzit a výzkumných center se stejným zaměřením, se kterými se chceme srovnávat. Podmínky našeho budoucího úspěchu můžeme rozdělit na ty hmotné a nehmotné. Předkládaný strategický záměr definuje rámce toho hmotného a vyčíslitelného prostředí. Neméně důležité jsou ty nehmotné nevyčíslitelné podmínky. Jednou z těchto věcí je společenská odpovědnost, ve které naše univerzita snese srovnání s těmi nejrespektovanějšími univerzitami. Abych na závěr popsal nejpodstatnější měřítko úspěšnosti našeho strategického záměru, uvedu jedno ze základních rozdělení univerzit: univerzity, které pravidla tvoří a pak jsou univerzity, které pravidla spotřebovávají. Předložený strategický záměr VŠB-TUO bude úspěšný, pokud se staneme univerzitou, která pravidla vytváří. SLOVO REKTORA prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor VŠB-TUO Jsme sebe-vědomá, průmyslem respektovaná univerzita, úspěšně rozvíjející individuální odborné i osobnostní předpoklady budoucích absolventů. Jsme unikátní živou laboratoří s profilovaným a mezinárodně uznávaným výzkumem řešícím budoucí výzvy společnosti v aktuálním čase. Každý na univerzitě přispívá k budoucím úspěchům jedinců, univerzity i společnosti. VIZE 09 Klíčový indikátor úspěchu » Každoroční odchylka celkového počtu studentů VŠB-TUO ve vztahu k akademickému roku 2020/2021 se pohybuje od -5 % do +15 %. 16 18 Strategický cíl 1: Stabilizovat počet studentů Operační cíl A 1.1 Univerzita vstřícná k uchazečům a studentům Zatraktivnění procesu přijímacího řízení studentů nejen formou digitalizace, ale také konkrétními aktivitami podporujícími připravenost uchazečů na vstup na vysokou školu. Rovněž bude posílena nabídka vhodných poradenských služeb a vyrovnávacích odborných kurzů pro studenty prvních ročníků se záměrem zlepšit jejich studijní úspěšnost. PRIORITA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRAXI Operační cíl A 1.2 Zvýšení úrovně pedagogů v oblasti kompetencí pro vzdělávání Příprava univerzity pro realizaci tzv. blended learning. V rámci něj budou synergicky využívány prezenční i distanční metody výuky v kvalitě odpovídající aktuálním trendům v oblasti vzdělávání.
doi:10.31490/9788024844787 fatcat:fm2l5jzjb5c6xc22kpkh6alpsi