بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

سعیده سعیدی, محمد بکائیان, موج خالقی
2014 زیست‌شناسی کاربردی  
از آنجایی که امروزه تعداد باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج در حال افزایش می باشد، لذا برای کنترل و درمان عفونت های ناشی از میکروبهای مقاوم، کشف عوامل درمانی جدید یک نیاز ضروری می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد باکتریال عصاره و اسانس مورد علیه سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین انجام شده است. 7 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از نواحی حلق و بینی جدا شده. پس بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس گیاه مورد، MIC (حداقل غلظت بازدارندگی ) و
more » ... C (حداقل غلظت کشندگی ) آنها به روش میکروتیتر پلیت برروی استافیلوکوکوس اورئوس بررسی گردید. نتایج نشان دادند که عصاره و اسانس گیاه مورد در غلظت 5/2 میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر مهار کنندگی را داشته در حالی که در غلظت 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر کشندگی را داشته اند.
doi:10.22051/jab.2014.1153 doaj:acebd605a88b47d99295d1b5492b5498 fatcat:52gdfbdbgjdahf4s3mvubp65du