Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 193 LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ: ALGILANAN İÇSELLİK STATÜSÜNÜN ARACILIK ROLÜ THE EFFECT OF LEADER-MEMBER EXCHANGE ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED INTERNAL STATUS

Aysun Kanbur, Engin, Kanbur
2015 unpublished
Özet: Lider-üye etkileşimi (LÜE) ve örgütsel sinizm araştırmalarda dikkat çeken iki konu olarak önemini sürdürmektedir. Ancak bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Algılanan içsellik statüsünün bu ilişkideki rolü ise merak uyandırmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, lider-üye etkileşiminin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde algılanan içsellik statüsünün aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırmadan elde edilen bulgular lider-üye etkileşiminin örgütsel
more » ... sinizmin tüm alt boyutlarını negatif yönlü olarak etkilediğini göstermektedir. Daha belirgin bir biçimde, algılanan içsellik statüsünün lider-üye etkileşimi ile örgütsel sinizmin hem bilişsel (inançlar) hem de duyuşsal (duygular) alt boyutları arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiği, lider-üye etkileşimi ile örgütsel sinizmin davranışsal (davranışlar) alt boyutu arasındaki ilişkide tam aracılık rolü üstlendiği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Lider-Üye Etkileşimi (LÜE), Örgütsel Sinizm, Algılanan İçsellik Statüsü. Abstract: Leader-member exchange (LMX) and organizational cynicism are the two concepts which continue to take attention in the researches. But, the relationship between these two concepts is still in need of explanation. Moreover, the role of perceived internal status is wondered in this relationship. Thus, the aim of this study is to investigate the mediating role of perceived internal status on the effects of leader-member exchange on organizational cynicism. Findings of the study demonstrate that LMX negatively effects all sub dimensions of organizational cynicism. Specifically, it is found that perceived internal status partially mediates the relationship between LMX and both cognitive (beliefs) and affective (feelings) sub dimensions of organizational cynicism and fully mediates the relationship between LMX and behavioral (behaviors) sub dimension of organizational cynicism.
fatcat:ntlqwzuatrhhdg4pupigzsi2cy