Plant communities of the Sub-humid Cool Temperate Mountain Bushveld of the Pretoria–Witbank–Heidelberg area, South Africa

J.P. Coetzee, G.J. Bredenkamp, N. van Rooyen
1995 South African Journal of Botany  
An analysis of the plant communities of the Sub-humid Cool Temperate Mountain Bushveld of the Pretoria-Witbank-Heidelberg area within the Grassland Biome of South Africa is presented. Releves were compiled in 33 stratified random sample plots. A default TWINSPAN classification based on total floristic composi tion, refined by Braun-Blanquet procedures, revealed five plant communities and seven sub-communities, which all can be regarded as distinct ecological systems. Each of these plant
more » ... these plant communities may be regarded as a unique natural entity, each with its own species composition, specific environmental conditions and inherent forage produclion potential. The identification, hierarchical classi fication, description and eco logical interpretation of these plant communities are not only essential for a comprehensive syntaxonomy of South African grassland vegetation , but may also serve as a basis for strategic planning of conservation a reas, th e preservation of biotic diversity and general ve ld management planning. 'n Analise van die plantgemeenskappe van die Subhumiede Koel Gematigde Bergbosveld in die Pretoria-Witbank-Heidelberg-gebied, binne die grasveldbioom van Suid-Afrika, wo rd aangebied. Releves is in 33 gestra tifieerde ewekansig-verspreide monsterpersele saamgestel. Die resultaat van 'n standaard TWINSPAN-klassifikasie, vertyn deur Braun-Blanquel-prosedures, toon vyf planlgemeenskappe en sewe subgemeenskappe wat elkeen as aparte ekologiese slelsels beskou kan word . Elk van die plantgemeenskappe en subgemeenskappe verteenwoordig 'n unieke naluurlike eenhe id, elk met 'n eie plantspesiesamestelling, In spesifieke kombinasie van omgewingstoestande en 'n eie weidingsproduksiepotensiaal. Die identifikasie, hierargiese klassifikasie, beskrywing en ekologiese interpretaste van hierdie gemeenskappe is nie allaen belanglik vir 'n omvattende sintaksonomie van Suid-Afrikaanse grasveldplantegroei nie, maar kan ook dien as 'n basis vir die slrategiese beplannin g van bewaringsgebiede, die bewaring van biodiversiteit en die beplanning van algemene veldbestuur.
doi:10.1016/s0254-6299(15)30497-x fatcat:j37rklgqsnedlnvp7mtmb4fkwu