Predictors of neck metastasis in early stage oral cavity cancer
Erken evre oral kavite kanserlerinde boyun metastazının ön belirteçleri

Süha Ertuğrul, Gökşen Ertuğrul, Abdulkadir İmre, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Aylin Orgen Çallı, Semih Öncel
2015 ENT Updates  
Özet: Erken evre oral kavite kanserlerinde boyun metastaz›n›n ön belirteçleri Amaç: Erken evre oral kavite kanserlerinde klinik ve histopatolojik parametrelerin boyun metastaz›na olan etkilerini saptamak. Yöntem: Erken evre oral kavite karsinomu nedeniyle ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde Haziran 2001 ile Haziran 2010 tarihleri aras›nda primer cerrahi rezeksiyon ve efl zamanl› boyun diseksiyonu yap›lan 92 hastan›n medikal kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. Klinik ve
more » ... Klinik ve histopatolojik parametrelerin boyun metastaz› ile olan iliflkileri de¤erlendirildi. Histolojik verilerden, tümör geniflli¤i ve tümör derinli¤inin ölçümü operatif dokunun histolojik kesitleri ile elde edildi. Optik mikrometre ile horizontal planda maksimum genifllik ve vertikal planda maksimum derinlik ölçüldü ve maksimum derinlik tümör kal›nl›¤› olarak kay›t edildi. Bulgular: Oral kavite kanserlerinde, tümör lokalizasyonu, T evresi, diferansiyasyon derecesi, tümör kal›nl›¤›, perinöral invazyon, vasküler invazyon ve perilenfatik invazyon ile boyun metastaz› aras›ndaki iliflki istatiksel olarak anlaml› bulundu (p<0.05). Boyun metastaz› için kritik tümör kal›nl›¤› de¤eri 5.6 mm olarak bulundu. Sonuç: Bu çal›flman›n sonuçlar›na göre, oral kavite kanserlerinde boyun metastaz› gelifliminde 5.6 mm tümör kal›nl›¤› kritik de¤erdir. Bu de¤eri aflan hastalarda boyun metastaz› riski belirgin olarak artmakta-d›r. Gizli metastaz riski yüksek olan oral kavite kanserlerinde tümör kal›nl›¤› preoperatif ya da peroperatif olarak saptanabilir ve kritik de-¤erleri aflt›¤›nda elektif boyun diseksiyonuna karar verilebilir. Anahtar sözcükler: Boyun metastaz›, oral kavite kanseri, tümör ka-l›nl›¤›. Abstract Objective: To identify the effects of clinical and histopathological parameters on neck metastasis in early-stage oral cavity cancers. Methods: The medical records of 92 patients who underwent primary surgical resection and concurrent neck dissection due to early-stage oral cavity squamous cell cancer at ‹zmir Atatürk Training and Research Hospital between June 2001 and June 2010 were retrospectively reviewed. The associations of clinical and histological parameters with neck metastasis were assessed. Based on the histological data, the histological sections of the operative tissue were obtained via the measurement of tumor width and tumor depth. Using an optical micrometer, the maximum width at the horizontal plane and the maximum depth at the vertical plane were measured and the maximum depth was recorded as tumor thickness. Results: The association between neck metastasis and tumor localization, T stage, degree of differentiation, tumor thickness, perineural invasion, vascular invasion and perilymphatic invasion in early-stage oral cavity cancers was found statistically significant (p<0.05). The value of critical tumor thickness for the neck metastasis was found to be 5.6 mm. Conclusion: On the basis of our results, a tumor thickness of 5.6 mm is the critical value for the development of neck metastasis in oral cavity cancers. The neck metastasis risk showed a significant increase in cases where the tumor thickness exceeded this threshold value. In oral cavity cancers with a high risk of occult metastasis, the tumor thickness may be identified pre-operatively or intra-operatively and, a decision can be taken to perform neck dissection when they exceed critical values.
doi:10.2399/jmu.2015002007 fatcat:rzxudlrjr5fznlmebxdaxfzff4